Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα μήλα της ποικιλίας Fuji, που δημιουργείται μέσα στον ψυκτικό θάλαμο από την αναπνοή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Γράφει ο Π. Φωτιάδης, Ειδικός σύμβουλος για την ISOFRUIT

Γενικά το διοξείδιο του άνθρακα κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και εφόσον οι συγκεντρώσεις του είναι κάτω από τα μέγιστα ασφαλή επίπεδα παρουσιάζει ωφέλιμες δράσεις όπως να κρατά σε καταστολή τα μήλα, να εμποδίζει τη δράση του αιθυλενίου και να τα προστατεύει από μύκητες και βακτηρίδια. Εάν ξεπεράσει τα μέγιστα ασφαλή επίπεδα, πολύ πιθανόν να παρουσιάσει διάφορες επιβλαβείς δράσεις, μία εκ των οποίων είναι η αμαύρωση της σάρκας του.

Σχετικά με την αποθήκευση εντός ψυκτικών θαλάμων η ISOFRUIT προτείνει να γίνεται σε αυτούς που διαθέτουν ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ (*).

Ψυκτικοί θάλαμοι και ψυχόμενος διάδρομος.

Αυτή η επιλογή παρέχει το πλεονέκτημα αφενός της προστασίας, που προέρχεται από την ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας (-0,5°C έως 0°C) και της σχετικής υγρασίας (90%-95%) σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου και αφετέρου στον έλεγχο και τη ρύθμιση των εκλυόμενων λόγω αναπνοής αερίων, που σε ένα εξ αυτών και για τις επιδράσεις του, θα αναφερθούμε πάρα κάτω.
Πιο συγκεκριμένα όπως προαναφέραμε, θα επικεντρωθούμε στην παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και με την βοήθεια των πιο κάτω δεδομένων θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τη διατήρηση της ποιότητας.

Ειδικότερα από τα στοιχεία που διαθέτει η ISOFRUIT παραθέτουμε τα εξής:

1) Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), σε συγκεντρώσεις πάνω από 5000 ppm έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί σκούρες κηλίδες στην επιφάνειά τους, εσωτερική αμαύρωση της σάρκας τους και αργότερα έκλυση δυσάρεστων οσμών.

2) Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που εκλύεται από το προϊόν κατά τη διάρκεια αποθήκευσής του σε Ψ.Θ. κυμαίνεται από 4 έως 6 ml CO2/kg·h στους 0°C.

Από τα πιο πάνω στοιχεία μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν από την πλευρά του αερίου, για την προστασία της ποιότητας των μήλων και το χρόνο εξαερισμού του ψυκτικού θαλάμου για την προστασία τους.

Παράδειγμα: Για την αποθήκευση 80 τόνων μήλων Fuji απαιτείται ψυκτικός θάλαμος 320 κυβικών μέτρων που μέσα σε αυτόν η μέγιστη επιθυμητή συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ενεργού όγκου. Με κατάλληλους υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη την έκλυση του διοξειδίου του άνθρακα λόγω αναπνοής, προσδιορίζουμε ότι σε περίπου 1 ώρα θα έχουμε φθάσει το πιο πάνω όριο και από αυτό το σημείο και μετά, θα αρχίσει η πιθανή βλαπτική δράση.
Βεβαίως αυτό θα ισχύσει μόνο εάν ο ψυκτικός θάλαμος παραμένει κλειστός και δεν έχει προβλεφθεί εξαερισμός ή δεν ανοιγοκλείνουν οι πόρτες για φορτοεκφόρτωση.

Ο πιο πάνω υπολογισμός δείχνει ότι ο έλεγχος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα (CO2), πρέπει να είναι συνεχής και με ακρίβεια, γιατί εάν δεν απομακρυνθεί η περίσσεια του αερίου, θα έχουμε την καταστροφική απώλεια της ποιότητας των προϊόντων. Βεβαίως σημαντικό είναι τα συστήματα ελέγχου και απομάκρυνσης του αερίου να είναι σωστά τοποθετημένα και σε πλήρη λειτουργία.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ψυκτικών θαλάμων με ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ.

Ψυκτικός θάλαμος δυναμικής ψύξης μακροχρόνιας συντήρησης και σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας.

(*) Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου ενώ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα επίπεδα των αερίων και να ενεργεί ανάλογα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις στους μηχανισμούς λειτουργίας.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους συμβατικούς ψυκτικούς θαλάμους μετά από τις απαραίτητες προσθήκες μηχανισμών ελέγχου και διαχείρισης των αερίων και κατάλληλες προσαρμογές των συσκευών παραγωγής ψύχους και ελέγχου των συνθηκών συντήρησης.

(Τα πιο πάνω αναφέρονται στον Τόμο της Εκδοτικής Εταιρείας ISOFRUIT: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ). www.isofruit.gr

Image by freepik.com