Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος καταθέτει ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εξέλιξη της έκδοσης νέας ΚΥΑ σε συνέχεια της διαβίβασης της υπ’ αριθμ. ΔΠ/29546/24.07.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: «Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, έκδοσης απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της μορφής των Πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 215/2067 της Επιτροπής και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για την χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΨΕ