Σε συνέχεια του ερωτήματος που κατέθεσε η Ο.Ψ.Ε. προς το ΥΠΕΝ σχετικά με το «Μητρώο Επιχειρήσεων» και σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Υπόχρεες εγγραφής στο Μητρώο είναι οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που παράγουν, εμπορεύονται, εισάγουν, εξάγουν, εμφιαλώνουν, ανακτούν, ανακυκλώνουν, ποιοτικά αποκαθιστούν και καταστρέφουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξοπλισμό και προϊόντα που τις περιέχουν, για τις κατηγορίες χρήσεων και δραστηριοτήτων που είναι επιτρεπτές από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009 και υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται από αυτούς.

Σημειώνεται πως, σε ότι αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες, υπόχρεες εγγραφής στο Μητρώο είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ετήσιες πωλήσεις εντός της χώρας συνολικής ποσότητας μεγαλύτερης από 500 Kg (χιλιόγραμμα) Φ.Α αερίων (σε μορφή χύδην, ή εντός εξοπλισμού και προϊόντων).

Επομένως, το όριο των 500 Kg ισχύει ΜΟΝΟ για τις εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης φθοριούχων ψυκτικών αερίων.