Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18694/12, που είναι η εφαρμοστική για τον ΕΚ 517/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον ΕΚ 842/2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ότι αφορά την κλιματική αλλαγή και με σκοπό την ελαχιστοποίηση των διαρροών των φθοριούχων ψυκτικών αερίων στην ατμόσφαιρα επιβάλλει στα κράτη μέλη της, την αυστηρότερη εφαρμογή όλων των διατάξεων που αναφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα το θεσμικό μας πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στις Ευρωπαϊκές διατάξεις, προβλέπει ένα ετήσιο χειρόγραφο Δελτίου Ελέγχου και Συντήρησης στις ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες, που έχουν πάνω από 5.000 GWP ισοδύναμο CO2. Με το δελτίο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα μπορεί να ελέγχει τους ρύπους στην ατμόσφαιρα από διαρροές και να έχει συνολικά στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, για το λόγο ότι τα χειρόγραφα Δελτία Ελέγχου δημιούργησαν μεγάλο όγκο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και παράλληλα ήταν δύσκολος ο έλεγχος των υπόχρεων επιχειρήσεων, αυτό ανάγκασε το Υπουργείο να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS», όπου όλοι οι χρήστες θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν ηλεκτρονικά πλέον αυτά τα Δελτία Ελέγχου (Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου «Η.Δ.Ε.»). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευκολότερος και ο έλεγχος από τις Περιφέρειες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ