Μετά τισ Αρχαιρεςίεσ που διεξήχθηςαν την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 ςτα γραφεία του Σωματείου Επαγγελματιών Αδειοφχων Ψυκτικών και Κλιματιςτικών Εγκαταςτάσεων Ν. Μαγνηςίας στην οδό Παύλου Μελά 43 – 45 τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αλιβάνιστος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Τσιάρας Ηλίας
Γεν. Γραμματέας: Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Καραγιάννης Χαράλαμπος
Μέλος: Ευθυμιόπουλος Χρυσοβαλάντης
Ελεγκτική Επιτροπή: Νάνος Κωνσταντούλας Νικόλαος, Παγωνάρης Κυριάκος, Ιωαννίδης
Χρήστος
Αντιπρόςωπος στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε): Αλιβάνιστος Αθανάσιος
Αντιπρόςσωπος στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας
(Ο.Ε.Β.Ε.Μ.): Καραγιάννης Χαράλαμπος