Σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» ότι, οι τεχνικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Στην πλατφόρμα εγγράφονται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τους προμηθευτές, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα ι, αλλά με τις ακόλουθες διαφορές/εξαιρέσεις:

• Οι τεχνικοί εγγράφονται ως φυσικά πρόσωπα και ο λογαριασμός παραμένει ατομικός (δε δύναται να δημιουργηθούν πολλαπλοί χρήστες).
• Η αίτηση συμμετοχής τους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Το ΑΦΜ,
– Το όνομα/επωνυμία,
– Τη διεύθυνση εγκατάστασης/έδρας,
– Στοιχεία δραστηριότητας της επιχείρησης,
– Τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, και ειδικότερα:
(α) την άδεια ψυκτικού
(β) το πιστοποιητικό/βεβαίωση επάρκειας για την εκτέλεση εργασιών ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008, είτε το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2015/2067.

Για τη συνολικότερη διαδικασία εγγραφής και έγκρισης (και υπό την αίρεση των παραπάνω διαφοροποιήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα βήματα/διαδικασία του Παραρτήματος Ι. Κατά την εκτίμησή μας, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται προς το τέλος Ιουλίου.

Τέλος, σε αντίθεση με την υλοποίηση του ίδιου προγράμματος επιδότησης το έτος 2009, όπου τότε παρακάμφθηκε η Ο.Ψ.Ε., στο τρέχον πρόγραμμα η παρέμβαση της Ο.Ψ.Ε. υποχρέωσε το κράτος να εφαρμόσει τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία.