Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ) ανακοινώνει την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας επιμόρφωσης των επαγγελματιών ψύξης.

Οι τρείς συνεργαζόμενοι φορείς συναισθανόμενοι την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Τεχνικών Ψυκτικών, αλλά και την σημασία του επαγγελματικού τους έργου στην προστασία του περιβάλλοντος, σχεδίασαν τη συγκεκριμένη δράση επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων των Ψυκτικών στη διαχείριση και συντήρηση συστημάτων ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και στην ορθή χρήση φυσικών ψυκτικών ρευστών.

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EU) 2024/573, ο οποίος απαιτεί την πιστοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων που ασχολούνται με τη διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και των εναλλακτικών τους, ενώ, παράλληλα αναμένεται να συνδράμουν στην ασφάλεια των επαγγελματιών, στην προστασία των καταναλωτών και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων αναπτύχθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ. Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και το πρακτικό από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ. Οι συμμετέχοντες στη συνολική εκπαιδευτική δράση, μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική δράση και απευθείας συμμετοχή σε αυτή μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λαμβάνετε εδώ.