Σας ενημερώνουμε ότι βάση του Ν.4887/2022 (ΦΕΚ 16/Α/04-02-2022), Άρθρο 145, παράγραφος 1:

«Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το το π.δ. 1/2013 (Α’3) για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία θεώρησής τους, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.»