Σας ενημερώνουμε ότι, με τον ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/05-11-2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο 78 «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 », παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης μέχρι και την 31η.12.2021 , και το άρθρο 90 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021».
Όπως υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων όπως ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει.