Σας ενημερώνουμε ότι η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού» που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009, θα λειτουργήσει στην παρούσα μορφή της μέχρι και τις 11:00 μ.μ. της Δευτέρας 30ης Νοεμβρίου.

Από την Τρίτη 1 η Δεκεμβρίου 2020, η λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας θα διακοπεί για λόγους τεχνικής και λειτουργικής αναβάθμισης της και αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά από διάστημα 15 περίπου ημερών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των ΗΔΕ για τη χρήση του έτους 2019 θα παραταθεί μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας για ανάλογο χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. (https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)