Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε προγραμματισμένη συνάντηση με την ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της νέας Κ.Υ.Α. του ΕΚ 2015/2067, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και το θέμα της Θ’ ειδικότητας όπως και η πράξη εγγραφής των πτυχιούχων μέσης τεχνικής σχολής εργοδηγών.
Σας ενημερώνουμε ότι:
Για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται αδειοδότηση σύμφωνα με το νόμο 3982/2011, ο οποίος καταργεί κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Στο Π.Δ 8/1/2013 άρθρο 4 αναφέρονται οι προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας των ψυκτικών. Στο άρθρο 12 ρυθμίζονται οι βαθμίδες πιστοποίησης σύμφωνα με τις οριζόμενες άδειες. Στο άρθρο 14 καταργούμενες διατάξεις καταργείται το Π.Δ. 87/96 άρα και το άρθρο 11 που αναφέρεται η Θ’ ειδικότητα.
Στο Π.Δ. 115/2012 άρθρο 13 οι πράξεις εγγραφής αντιστοιχίζονται με την άδεια του τεχνίτη – βοηθού.
Οποιαδήποτε άλλη παραπληροφόρηση είναι εκ του πονηρού και χρήζει νομικής έρευνας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πουλιάνος Παναγιώτης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κοντούσιας Δημήτριος