Σε συνέχεια της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2017 στην Καλαμάτα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων και του Σωματείου Ψυκτικών Μεσσηνίας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Τα φθοριούχα αέρια και κυρίως οι υδροφθοράνθρακες (HFC) που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε εξοπλισμούς ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, θεωρούνται επικίνδυνα αέρια ως προς την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλουν τα μέγιστα στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Η βλαπτική τους δράση λειτουργεί σωρευτικά, καθότι παραμένουν στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια. Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί αυστηροί Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί που αναφέρονται στην χρήση και τον τρόπο διαχείρισης τους από αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ ψυκτικούς.
Λόγω της επικινδυνότητας τους, έχει θεσμοθετηθεί νομικά κυρωτικό πλαίσιο, (Ν.3982/11 ΦΕΚ 143Α΄/11 και ΥΑ Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013/2011 ΦΕΚ 2540Β΄/2011), το οποίο προβλέπει διοικητικές κυρώσεις σε ψυκτικούς για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας ή για παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, το οποίο προβλέπει χρηματικό πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
Επίσης προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων για απασχόληση προσώπων που δεν διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας.
Πλέον των ανωτέρω, η ΚΥΑ Η.Π.18694/658/Ε103 (ΦΕΚ 1232Β΄/2012), καθορίζει την εμπορία και χρήση ορισμένων φθοριούχων αερίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, όπως βιομηχανίες, αποθήκες συντήρησης ευπαθών προϊόντων, εμπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Το άρθρο 5, παρ. 1γ της εν λόγω ΚΥΑ, αναφέρει ότι οι εργασίες επισκευών και ελέγχων, θα πρέπει να ανατίθενται σε πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) πρόσωπα ή εταιρείες. Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται επίσης η υποχρέωση υποβολής ετησίως μέχρι 31 Μαρτίου, προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, του δελτίου ελέγχου σταθερών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης ή αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και του δελτίου ελέγχου σταθερών εγκαταστάσεων πυροπροστασίας.
Στο άρθρο 9 αναφέρονται επίσης οι κυρώσεις που προβλέπονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του Κανονισμού 842/2006, και οι οποίες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία άλλων Υπουργείων.
Τα σωματεία στα οποία απευθύνεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ – ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682 ΑΘΗΝΑ
 2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ–ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΕΟΠΟΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 6, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 8. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΕΛ), 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 9. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 10, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 10. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ¨Η ΠΡΟΟΔΟΣ¨ – ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 12 & Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 12. ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΕΔΟΝΤΟΣ 102, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 167, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 14. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 2, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 15. ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 20 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΔΟΝΤΟΣ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΠΑΣ – 24024 ΣΤΟΥΠΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ