Σχετικά με το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που υπέγραψαν οι τεχνικοί ψυκτικοί που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, συγκεκριμένα στο σημείο 2. αναφέρεται ότι αποδεχόμαστε τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης και τον Οδηγό του Προγράμματος.

Η Ο.Ψ.Ε. θα ζητήσει να γίνει έλεγχος για τους συμμετέχοντες στη πλατφόρμα και σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων και στοιχείων θα ακολουθήσουν ποινικές διαδικασίες.