Σε ότι αφορά την θεώρηση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σας  ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4403/2016-ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016 προσδιοριζόμενη προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών ή αναγγελιών ορίζεται στις 31.12.2016.

Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης. Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, θεωρούνται ανά οκταετία. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες αδειών. Για ερωτήματα παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα τοπικά σας Σωματεία για σχετική ενημέρωση ανά κατηγορία αδειών.