Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής ύφεσης, παρατηρείται μια πτώση των ενοικίων στα αστικά κέντρα. Στις περιοχές αυτές, λόγω της τοποθεσίας και της εύκολης πρόσβασης του κοινού, αναπτύσσεται μια νέα κατηγορία αξιόλογων επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης. Μαζί με την πληθώρα των δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι επιχειρηματίες προστίθενται και οι περιβαλλοντικοί όροι της μη όχλησης των περίοικων, μιας και η εγκατάσταση γίνεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Γράφει ο Θάνος Ευαγγέλου, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Ανάπτυξης ENVIA AE FILTROSYSTEM-EUROPERSIS I.K.E.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΥΑ Υ1γ//2012 (ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ Β 2718 2012): «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.» ΑΡΘΡΟ 5

Γενικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Στο τμήμα «Απαγωγή καπνών – Αερίων Καύσεως» αναφέρονται τα παρακάτω:
«Κατά την παρασκευή των φαγητών, η απαγωγή των στοιχείων που παράγονται (καπνοί, αιθάλη, αέρια καύσης) πρέπει να γίνεται με ειδικό απορροφητικό σύστημα, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται οχλήσεις στους εργαζόμενους, πελάτες και περιοίκους. Πιο συγκεκριμένα η απαγωγή γίνεται είτε μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από την στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα ή εργαστήριο, και σε ύψος 0,50 μ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του γειτονικού τούτου κτιρίου. Σε περίπτωση που στην επιχείρηση χρησιμοποιείται ηλεκτρική εστία ή ηλεκτρικός κλίβανος, ή ως καύσιμη ύλη υγραέριο, αντί του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκαταστάτη ειδικού συστήματος φίλτρων κατάλληλων για την εξουδετέρωση των αερίων οσμών κλπ. Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος απαιτείται να έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό και να συντηρείται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Σε πολλές περιπτώσεις στα κέντρα των πόλεων υπάρχει δυσκολία στη τοποθέτηση κάθετης καμινάδας 0,5 m ψηλότερης από την οικοδομή. Στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει λύση μια εφαρμογή ενός πρωτοποριακού συστήματος φίλτρου απόσμησης. Στο σύστημα αυτό, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, έχουμε:

 • 1o Στάδιο: Φίλτρο λίπους
 • 2o Στάδιο: Φίλτρο λίπους
 • 3o Προ- φίλτρο
 • 4o Προ- Φίλτρο
 • 5o Σακόφιλτρο
 • 6o Απόλυτο φίλτρο
 • 7o Φυσίγγια ενεργού άνθρακα ή BLEND
 • 8o Σύστημα ψεκασμού με υγρό απόσμησης ή φιλτροθέσια, όπου έχει τοποθετηθεί πληρωτικό στερεό υλικό απόσμησης.

Η μελέτη, διαστασιολόγηση, κατασκευή και εγκατάσταση της μονάδας γίνεται από έμπειρο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Λαμβάνονται πάντα υπόψη παράμετροι που έχουν κάνουν με το μέγεθος της εστίας ψησίματος, το είδος του καύσιμου που χρησιμοποιείται και το είδος του φαγητού (κρέας, ψάρι κλπ).

Η διαφορά απόδοσης της μονάδας με τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα φίλτρα επιτυγχάνεται στο τελευταίο στάδιο. Όπου και υπάρχει εγκατεστημένο fog –system που λειτουργεί με μια αντλία και χρονοδιακόπτη. Ώστε το σύστημα να ψεκάζει και να έχει μόνιμα υγρό το τελευταίο στοιχείο της μονάδας. Ο χρόνος ψεκασμού και παύσης ρυθμίζεται ανάλογα με τη λειτουργία και χρήση που γίνεται από το κατάστημα. Έτσι, ο αέρας που περνάει από το σημείο αυτό, μέσω της διαδικασίας της απόσμησης, βγαίνει εντελώς άοσμος στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το υλικό απόσμησης που χρησιμοποιείται είναι:

 • Μείγμα αρωματικών ουσιών (μη ιονικών τασιενεργών) με αιθέρια έλαια, σε ποσοστό από 0,15 ως 0,5%.
 • Βιοαποικοδομήσιμο περισσότερο από 90%.
 • Μη διαβρωτικό σε μέταλλα και πλαστικά.
 • Δεν αφρίζει και δεν είναι πτητικό.
 • Μη τοξικό για το περιβάλλον και δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις.
 • Εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά χρήσης και κυκλοφορίας.

Στο παρακάτω σχήμα γίνεται αναπαράσταση της ροής του αέρα εντός του αγωγού και της απόσμησης στο τελευταίο στάδιο της εφαρμογής εξειδικευμένων προϊόντων απόσμησης.

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η όσφρηση αποτελεί μια αίσθηση ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, καθώς είναι ένα προειδοποιητικό μέτρο για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων (διαρροή γκαζιού, χαλασμένες τροφές κλπ). Αναμφίβολα όμως αποτελεί και ένα μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής, καθώς και ενίσχυσης της συναίσθησης των άλλων αισθήσεων. Κατά την οσφρητική διαδικασία έχουμε την ανάπτυξη των ευχάριστων, δυσάρεστων και ουδέτερων συναισθημάτων.

Παρόλα αυτά η απόκριση του κάθε ανθρώπου σε μια οσμή είναι υποκειμενική και επηρεάζεται από γενετικούς, ανατομικούς (οσφρητικός βολβός) και κοινωνικούς και εξελικτικούς παράγοντες. Όπως επίσης και από την ένταση, τη διάρκεια και την ταχύτητα με την οποία εισέρχεται το οσφρητικό ερέθισμα στον οσφρητικό βολβό. Γεγονός αποτελεί ότι η όσφρηση συνδέεται με την εκδήλωση συναισθημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων εναποθέσεων στη μνήμη. Έτσι, μια στιγμιαία ωραία οσμή που προέρχεται από το ψήσιμο του φαγητού θα μας επηρεάζει με θετικά συναισθήματα. Η μεγάλη διάρκεια και η ένταση αυτής είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει όχληση με δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων. Το πρόβλημα αυτό σε χώρους μαζικής εστίασης που βρίσκονται σε αστικά κέντρα έρχεται να λύσει το ολοκληρωμένο σύστημα απόσμησης που παρουσιάζουμε.

Είναι καθήκον όλων μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Όπως επίσης και οι μεγάλες εταιρίες μαζικής εστίασης οφείλουν μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να σταθούν στο πρόβλημα προστατεύοντας τους ανθρώπους τους, εργαζόμενους, πελάτες και περίοικους.

Image by Freepik