Καθώς τα ψυκτικά μέσα αλλάζουν, για να προσαρμοστούν στους στόχους για μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, για να διασφαλίσει η πολιτεία ότι ο Ψυκτικός αποκτά σταδιακά με την εξέλιξη τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορέσει να εκτελέσει τον έλεγχο εντοπισμού διαρροών του εξοπλισμού περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την ανάκτηση από τον εξοπλισμό φθοριούχων αερίων, την εγκατάσταση εξοπλισμού, την επιδιόρθωση, συντήρηση ή επισκευή και τον παροπλισμό, απαιτεί την διαδικασία της πιστοποίησης.

Γράφει ο Θωμάς Παπαστεργιάδης
SIX SIGMA BLACK BELT
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD
Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
www.solutionshellas.com

Γιατί χρειάζεται η πιστοποίηση;

Γενικά η λέξη πιστοποίηση παραπέμπει και στην λέξη τυποποίηση. Τυποποίηση σημαίνει ότι προσφέρω τις ίδιες υπηρεσίες κάθε φορά ή εάν η τυποποίηση (πιστοποίηση) αφορά προϊόν, τότε κατασκευάζω το ίδιο προϊόν κάθε φορά. Η τυποποίηση στην άσκηση επαγγέλματος σημαίνει ότι όλοι οι επαγγελματίες έχουν αποκτήσει τις ίδιες κατάλληλες γνώσεις και γνωρίζουν την ορθή μεθοδολογία για να εκτελέσουν την εργασία τους είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω πιστοποίησης είτε και με τα δύο (όπως στην περίπτωση του Ψυκτικού). Επίσης, σημαίνει ότι οι ενέργειες θα είναι ίδιες σε ίδιες (ή παρόμοιες) περιστάσεις από όλους τους επαγγελματίες. Άρα, δεν θα κάνει ένας επαγγελματίας κάτι και ο άλλος επαγγελματίας κάτι άλλο.

Πιστοποίηση σημαίνει επίσης ότι κάποιο τρίτο μέρος (φορέας πιστοποίησης) επικυρώνει ότι έχει επιβεβαιώσει είτε την τεκμηριωμένη υπηρεσία σου είτε το προϊόν που παράγεις είτε στην περίπτωση του Ψυκτικού ότι έχει τις γνώσεις που απαιτούνται από το ΠΔ ή τον Κανονισμό.
Βέβαια, σε συζητήσεις έχει τεθεί το θέμα εάν η τυποποίηση αφαιρεί από τον επαγγελματία την ελευθερία να ενεργήσει όπως νομίζει εκείνος. Η τυποποίηση σού δίνει κάποιες βασικές οδηγίες και κάποιες βασικές γνώσεις και δεν αφαιρεί από τον επαγγελματία την ελευθερία να δίνει λύσεις σύμφωνα με τις γνώσεις αυτές αλλά και σύμφωνα με την δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα ή την ευφυΐα του Ψυκτικού.

Άδεια Άσκησης και Πιστοποίηση Ψυκτικών

Για να ασκήσει ο Ψυκτικός τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία (ΠΔ 1/2013, ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124 ΦΕΚ 6777/Β/31-12-2021 και Κανονισμός (ΕΚ) 2067/2015) πρέπει να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος και να έχει πιστοποιηθεί κατάλληλα.
Για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυκτικού, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση όπως η αποφοίτηση από Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο με την αντίστοιχη ειδικότητα. Αυτό διασφαλίζει ότι ο Ψυκτικός έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που απαιτεί το επάγγελμά του.

Αυτή η συγκεκριμένη επιπλέον γνώση του επαγγέλματος του Ψυκτικού περιγράφεται είτε στο ανάλογο Προεδρικό Διάταγμα είτε στον ανάλογο Κανονισμό. Έτσι, η άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ψυκτικού αναφέρει ότι η άδεια έχει εκδοθεί βάσει του ΠΔ 1/2013 και η πιστοποίηση βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2067/2015.

Όπως ειπώθηκε παραπάνω άδεια άσκησης επαγγέλματος και πιστοποίηση γνώσεων σημαίνει να έχουμε όλοι τις ίδιες γνώσεις σε συγκεκριμένο αντικείμενο και να επιλύουμε τα θέματα του αντικειμένου μας με τον ίδιο τρόπο (δηλαδή σύμφωνα με το υφιστάμενο επίπεδο της τεχνογνωσίας που υπάρχει για το επάγγελμά μας αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας).

Πιστοποίηση Υπηρεσιών

Το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης είναι να πιστοποιήσουμε ή να τυποποιήσουμε την διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει να ξεκαθαρίζουμε από την αρχή και πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, τι θα προσφέρουμε στον πελάτη, ποια θα είναι η αμοιβή μας και να το έχει αποδεχθεί ο πελάτης.
Αυτή την πιστοποίηση την αποκτούμε εάν έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (με την βοήθεια του συμβούλου ποιότητας) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και έχουμε αποκτήσει την πιστοποίηση μέσω κατάλληλου φορέα πιστοποίησης.

Πρότυπο ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 περιγράφει, πέρα από την αμοιβαία κατανόηση με τον πελάτη για τις εργασίες και την αμοιβή, μια σειρά από άλλες απαιτήσεις. Οι άλλες απαιτήσεις περιλαμβάνουν, την συμμόρφωσης με την νομοθεσία, την τεκμηρίωση της στοχοθεσίας και τον τρόπο που θα πετύχεις τους στόχους αυτούς, τον τρόπο που θα καταγράφονται τα προβλήματα ή τα παράπονα και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, τον τρόπο που θα αξιολογείται η ικανοποίηση του πελάτη με τις υπηρεσίες σου, κ.α.

Το επόμενο ερώτημα είναι να πιστοποιηθούμε κατά ISO 9001 ή όχι; Η γνώμη του υπογράφοντα είναι ότι είναι αναγκαίο σε μια εποχή που όπως είδαμε παραπάνω όλα πιστοποιούνται, να πιστοποιήσουμε και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σαν επαγγελματίες. “Αναγκαστικά” θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα στην διαδικασία αυτή του να γινόμαστε λίγο καλύτεροι κάθε μέρα. Γιατί το ISO 9001 θα σε κάνει λίγο καλύτερο απ’ ότι ήσουν πριν. Το πόσο καλύτερο εξαρτάται από το κάθε ένα μας.

Συμπεράσματα

Θεωρώ ότι η απαίτηση της ΚΥΑ να είναι πιστοποιημένοι οι Ψυκτικοί είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ξεκινήστε λοιπόν την πιστοποίηση. Τα ταξίδι είναι μακρύ.
Έπονται άλλες πιστοποιήσεις: ISO 14001 για την διαχείριση του περιβάλλοντος, ISO 45001 για την διαχείριση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ISO 14064 για την διαχείριση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα, ISO 26000 για την διαχείριση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, κ.α.

Θέλετε να μείνετε πίσω;

 

Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
τηλ. 2221077876

Οι κύριες δραστηριότητεςτης εταιρείας είναι:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, κ.α.)
  • Αδειοδότηση επιχειρήσεων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες SEVESO, κλπ.
  • Ασφάλειας μηχανημάτων (σύνταξη τεχνικών φακέλων για σήμανση CE, αναβάθμιση ασφάλειας μηχανημάτων, κλπ.)
  • Συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης της νομοθεσίας για περιβάλλον, αδειοδότηση, ενέργεια,
    επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
  • Εκπαιδεύσεις προσωπικού κυρίως σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.