Αν θελήσουμε με μία φράση να οριοθετήσουμε το στόχο της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (ΤΡΜ – Total Productive Maintenance) αυτή θα ήταν: Το TPM στοχεύει στην επίτευξη των στόχων παραγωγής της εταιρίας διαμέσου της ανάπτυξης των ανθρώπων και της βελτίωσης των εγκαταστάσεων.

Γράφoυν οι:

Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Διευθυντής RMS ΕΞΥΠΠ
Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Συντήρησης

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Quality and production management expert
Δ/ντήσ, K.A.M.P QUALITY Training & ConsultingLtd

 

 

Η βελτίωση των εγκαταστάσεων στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

 • Στην επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας διαμέσου του “ξανανιώματος” των εγκαταστάσεων
 • Στη σχεδίαση νέων εγκαταστάσεων που ελαχιστοποιούν τα κόστη του κύκλου ζωής τους και τους χρόνους run-up
 • Στην δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας

Η Προγνωστική Συντήρηση παίζει σημαντικό ρόλο, γι΄ αυτό αποτελεί και έναν από τους κυριότερους Πυλώνες του ΤΡΜ.

Η Προγνωστική Συντήρηση βασίζεται στην αλλαγή νοοτροπίας όπως:

 • Το μεγαλύτερο μέρος των βλαβών μπορεί να αποφευχθεί και δεν είναι τυχαία γεγονότα
 • Η αποφυγή βλαβών συμβάλει στην αποφυγή ατυχημάτων
 • Τα σταματήματα για συντήρηση μπορούν να προγραμματισθούν μειώνοντας άμεσα και έμμεσα κόστη
 • Το τμήμα συντήρησης χρειάζεται για να προλαβαίνει και όχι για να επιδιορθώνει
 • Οι χειριστές παραγωγής αποτελούν την πρώτη γραμμή συντήρησης

Όλα τα ανωτέρω δεν αποτελούν θεωρίες αλλά όπως όλες οι προσεγγίσεις στα πλαίσια του TPM είναι εφαρμοσμένες τεχνικές και τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα και μετρήσιμα. Όλα στηρίζονται στο ρητό … προλαβαίνω αντί παθαίνω…και οι ενέργειες είναι:

 • Κάνω ένα χάρτη βλαβών
 • Προσδιορίζω τις προτεραιότητες
 • Αποκαθιστώ τις συνθήκες “βάσης” (καθαρισμός, λίπανση, σφίξιμο μπουλονιών)
 • Απαλείφω τα ‘ασθενή σημεία’ των εγκαταστάσεων
 • Προλαμβάνω τη φθορά ή την αναπόφευκτη γήρανση
 • Επιλέγω την καλύτερη στιγμή για αντικατάσταση των εξαρτημάτων
 • Ελέγχω και μειώνω τα κόστη

Τέλος τα βήματα ανάπτυξης της Προγνωστική Συντήρησης, πάντα μέσα στην φιλοσοφία του TPM είναι τα κάτωθι:

1. Αξιολογούμε τις εγκαταστάσεις

Στόχος σ΄ αυτό το στάδιο είναι η κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και ο καθορισμός των στόχων.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να ενημερώνουμε τους καταλόγους των εγκαταστάσεων/γραμμών, ταξινομούμε τις εγκαταστάσεις, καθορίζουμε τα επίπεδα κρισιμότητας και τέλος να καθορίζουμε τους στόχους συντήρησης.

2. Εξαλείφουμε τα ασθενή σημεία των εγκαταστάσεων

Στόχος είναι να επιτύχουμε μια πρώτη μείωση του αριθμού βλαβών (αποκαθιστώντας τις συνθήκες βάσης των εγκαταστάσεων και αυξάνοντας τη χρήσιμη ζωή των εξαρτημάτων)και να βελτιώσουμε το περιβάλλον εργασίας.

Η επίτευξη αυτού του στόχου βασίζεται:

 • Σε ειδικά project μείωσης βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων
 • Στην οριζόντια επέκταση των βελτιώσεων σε άλλες γραμμές
 • Στην υποστήριξη της ανάπτυξης των βημάτων 1,2,3 της Αυτόνομης Συντήρησης (ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του TPM)
 • Στη συστηματική ανάλυση των βλαβών : κάρτες βλαβών, καθημερινές συναντήσεις
 • Στην εκπαίδευση των χειριστών στους περιοδικούς ελέγχους, λίπανση, μικρές επιδιορθώσεις (Αυτόνομη Συντήρηση)
 • Στην εκπαίδευση των συντηρητών

3. Καθορίζουμε το σύστημα για περιοδική συντήρηση

Στόχος είναι η αποφυγή βλαβών από φυσική φθορά και η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας..
Αυτό απαιτεί καθορισμό των επεμβάσεων συντήρησης και σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος οπτικής διαχείρισης της Προληπτικής Συντήρησης.

4. Καθορίζουμε το σύστημα για προγνωστική συντήρηση (CBM – Condition Based Maintenance)

Στόχος είναι να μειώσουμε τη συχνότητα και τους χρόνους ελέγχων της Προληπτικής Συντήρησης και να αποφύγουμε κρίσιμες βλάβες που απαιτούν υψηλή τεχνολογία.
Εδώ απαιτείται εισαγωγή τεχνολογιών και οργάνων διάγνωσης, εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης και καθορισμός του προγράμματος Προγνωστική Συντήρησης.
Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές για CBM είναι η παρακολούθηση των κραδασμών, η ανάλυση λαδιών, η θερμογραφία και η ανάλυση των ηλεκτρικών περιελίξεων.

5. Επαναπροσδιορίζουμε το σύστημα διαχείρισης της συντήρησης (πόροι, ανταλλακτικά)

Για το βήμα αυτό είναι απαραίτητη η συλλογή λεπτομερών στοιχείων ως προς τους χρόνους σταματημάτων, η ανάλυση των στοιχείων των βλαβών σε Η/Υ και η βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των ανταλλακτικών.

6. Αξιολογούμε το σύστημα προγραμματισμένης συντηρησης

Στόχος του τελευταίου βήματος είναι η διατήρηση του συστήματος υπό έλεγχο και η βελτίωση του διαμέσου του ελέγχου του Budget και των αναφορών.

Η εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος συμβάλλει στη μείωση του κόστους των εργασιών συντήρησης και επιπλέον επηρεάζει θετικά την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων, την ποιότητα προϊόντος, τα αποθέματα ανταλλακτικών, την ενέργεια, την ασφάλεια εργασίας και το περιβάλλον.