Μετά από αγώνες και συνεχείς πιέσεις σε ένα αδιάφορο και δύσκαμπτο λειτουργικό κράτος και αντιμετωπίζοντας τρεις διαφορετικές Κυβερνήσεις, και όχι μόνο, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τους τρεις σημαντικότερους για τον κλάδο μας στόχους, που είχε θέσει η Ο.Ψ.Ε. (Αδειδοτήσεις – Πιστοποιήσεις – Εφαρμογή ΕΚ 517/14).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16/02/2022 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124 με θέμα «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», Τεύχος B’ 6777/31.12.2021.

Συνάδελφοι, η αταλάντευτη και σταθερή πορεία της Ομοσπονδίας μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και όλων των συναδέλφων τεχνικών της Ψύξης και του Κλιματισμού, ήταν και θα συνεχίζει να είναι ένας αγώνας για την Ο.Ψ.Ε.

Καλούμε όλα τα Σωματεία και τα μέλη τους να συμπορευθούν με την Ομοσπονδία και όλοι μαζί να πιέσουμε τους αρμόδιους φορείς για την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ.