Σε αυτό το μέρος της παρουσίασης σχετικά με τη νέα εκστρατεία τoυ Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & Υγεία (EU-OSHA, https://osha.europa.eu/el/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19),παρουσιάζουμε ένα πολύ χρήσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο που υπάρχει διαθέσιμο και βοηθά τους χρήστες των χημικών ουσιών να διαγνώσουν εάν η χρήση των υλικών τους γίνεται με ασφαλή τρόπο αλλά και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αρχές διαχείρισης.

Γράφει ο Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής

Το σχετικό εργαλείο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το εξετάσουν στον σύνδεσμο https://osha.europa.eu/el/dangerous-substances-e-tool.

Το εισαγωγικό κείμενο στα ελληνικά παρατίθεται κατωτέρω αυτούσιο:

«Η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες; Έχετε πλήρη επίγνωση των νομικών σας υποχρεώσεων; Το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών μπορεί να σας βοηθήσει. Είναι ένας διαδραστικός οδηγός στο διαδίκτυο που παρέχει στους εργοδότες την υποστήριξη και τις συμβουλές που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.
Βασισμένο στη δική σας συνεισφορά, παρέχει ειδικά προσαρμοσμένο και εύκολα κατανοητό ιστορικό, καθώς και πληροφορίες καλής πρακτικής, για παράδειγμα όσον αφορά τους κινδύνους, την επισήμανση, τη νομοθεσία, τα μέτρα πρόληψης και πολλά άλλα. Το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργεί μια έκθεση για την κατάσταση της δικής σας επιχείρησής σας όσον αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστάσεις για βελτίωση.»

Για πρόσβαση στο ίδιο το εργαλείο η διεύθυνση πρόσβασης είναι https://eguides.osha.europa.eu/dangerous-substances/ (εικόνα κατωτέρω).

Με τη χρήση του κομβίου “Quickstart” ο χρήστης μεταβαίνει σε ένα ερωτηματολόγιο 7 ή 36 ερωτήσεων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου στο οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητές τους.
Επειδή το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες και επειδή ο αρθρογράφος θεωρεί το συγκεκριμένο εργαλείο πολύ βοηθητικό, κατωτέρω παρατίθεται η μετάφραση των ερωτήσεων στα ελληνικά. Το τονισμένο κείμενο δηλώνει ότι για τις συγκεκριμένες έννοιες ανοίγει παράθυρο περαιτέρω διευκρινίσεων για επεξηγήσεις/ πληροφορίες.

Ερωτηματολόγιο 7 ερωτήσεων

 1. Γνωρίζετε ποιοι κίνδυνοι σχετικοί με επικίνδυνες ουσίες εγκυμονούνται στον εργασιακό σας χώρο και έχετε καταγράψει αυτούς τους κινδύνους;
 2. Εικονογράμματα κινδύνου – αν έχετε προϊόντα με τέτοιες ετικέτες, είναι οι ετικέτες κατανοητές;
 3. Έχετε κατάσταση με τα χημικά προϊόντα που έχετε αποθηκευμένα στην εταιρεία σας;
 4. Χρησιμοποιείτε και είναι κατανοητά τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS);
 5. Παράγονται με οποιαδήποτε διαδικασία επικίνδυνες ουσίες στην επιχείρησή σας;
 6. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι τους κινδύνους για τα χημικά προϊόντα και γνωρίζουν πώς να δουλεύουν με ασφάλεια και πώς να προστατεύουν τους εαυτούς τους;
 7. Υπέβαλε κάποιος από τους υπαλλήλους σας παράπονα σχετικά με την υγεία του ή αρρώστησε από την έκθεσή του σε επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας;

Ερωτηματολόγιο 36 ερωτήσεων

 1. Εικονογράμματα κινδύνου
 2. Τα σύμβολα κινδύνων- ερωτήσεις για έλεγχο
 3. Προϊόντα με κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης
 4. Εξειδικευμένα χημικά προϊόντα και επικίνδυνες ουσίες
 5. Ειδικές δραστηριότητες
 6. Παράγονται στο χώρο εργασίας σας επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να μολύνουν τον αέρα;
 7. Εισαγωγές, μίξη, ανασυσκευασία και διανομή
 8. Πλύντες ματιών και σώματος έκτακτης ανάγκης
 9. Εξειδικευμένες χημικές ουσίες-άσβεστος
 10. Εγκυμοσύνη ή θηλασμός
 11. Νεαροί εργαζόμενοι
 12. Παρακολούθηση εργασιακών ατυχημάτων ή τραυματισμών που σχετίζονται με χημικά προϊόντα
 13. Αναφορά εργασιακών ατυχημάτων και τραυματισμών που σχετίζονται με χημικά προϊόντα
 14. Εργασιακά ατυχήματα και τραυματισμοί σε σχέση με χημικά προϊόντα
 15. Μέτρα ασφαλείας: Πλύντες ματιών και σώματος έκτακτης ανάγκης – έλεγχος ποιότητας
 16. Μέτρα ασφαλείας: Πλύντες ματιών και σώματος έκτακτης ανάγκης
 17. Σήματα και ετικέτες – πάντα διαθέσιμα
 18. Μέσα Ατομικής Προστασίας – έλεγχος ποιότητας
 19. Μέσα ΑτομικήςΠροστασίας
 20. Τεχνικά μέτρα για τη μείωση της εκπομπής των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας των συναδέλφων
 21. Τεχνικά μέτρα για τη μείωση της εκπομπής επικίνδυνων ουσιών στον αέρα των εργασιακών χώρων
 22. Ανταλλαγή / αντικατάσταση / αποτέλεσμα
 23. Ανταλλαγή / αντικατάσταση επικίνδυνων χημικών προϊόντων
 24. Χρησιμοποιείτε την ουσία ή το χημικό προϊόν μόνο για τον σκοπό ο οποίος αναγράφεται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας;
 25. Αποθήκευση
 26. Διαδικασίες προμήθειας
 27. Προμήθεια
 28. Εκτίμηση Επικινδυνότητας– είναι αρκετά καλή;
 29. Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 30. Καταχώρηση
 31. Γνώση και αντίληψη των κινδύνων και ασφαλούς εργασίας – είναι οι γνώσεις και οι διαδικασίες σε επαρκές επίπεδο;
 32. Γνώση και αντίληψη των κινδύνων και ασφαλούς εργασίας
 33. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας – έλεγχος ποιότητας
 34. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
 35. Αναγνώριση και απόρριψη των μη χρήσιμων χημικών
 36. Σχετική εθνική προστασία για τις ομάδες εργαζομένων

Εάν ο ενδιαφερόμενος προχωρήσει στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επιλέγοντας το κομβίο“quickstart”, τότε παραπέμπεται σε παράθυρα τα οποία έχουν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών και βοηθητικές παραπομπές όπως φαίνεται κατωτέρω.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει τη χρήση του ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις του αποθηκεύονται και μπορούν να ανακληθούν ώστε να βοηθηθεί να βελτιωθεί αλλά και να συγκρίνει την πρόοδο που έχει επιτελέσει σχετικά με προηγούμενες περιόδους. Σε κάθε περίπτωση δυστυχώς το ερωτηματολόγιο σε αυτή τη φάση είναι επίσης μόνο στα αγγλικά.