Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ανακοινώνει το τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων ψυκτικών του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στο θεωρητικό μέρος είναι τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Φιλίππου 82, 69132, Κομοτηνή (τ. ΥΕΒ). Ακολούθως, οι υποψήφιοι του πρακτικού μέρους θα μεταβούν με την εξεταστική επιτροπή στον εγκεκριμένο χώρο του ΣΕΚΕ στην πόλη της Κομοτηνής για την προβλεπόμενη πρακτική εξέταση.

Η διαδικασία των εξετάσεων, η ύλη και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση οικ.7667/520/Φ.Γ.9.6.4(Γ)/14-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 1447/14-6-2013),  την ΚΥΑ οικ.46214/146/21-4-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 203/28-4-2017) και τις σχετικές υπηρεσιακές οδηγίες και εντολές.

Τυχόν λοιπές τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο.