Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του ερωτήματος της Ο.Ψ.Ε. προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υποχρεωτική ή μη συμπλήρωση των πεδίων αδειοδότησης και πιστοποίησης στα δελτία του Η.Δ.Ε., το ΥΠΕΝ απέστειλε την επιστολή Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/96478/1663/12-10-2020 και διευκρινίζει τα εξής: «Ο σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009 όπου υποβάλλονται τα Ηλεκτρονικά Δελτία Ελέγχου (Η.Δ.Ε.), προβλέπει σαν υποχρεωτικά τα πεδία που αφορούν στον Τεχνικό Ψυκτικό ή την Εταιρεία που διενήργησε τις τεχνικές εργασίες (Όνομα, ΑΦΜ, Αριθμός Άδειας, Αριθμός Παραστατικού, Αριθμός Πιστοποιητικού και Φορέας Πιστοποίησης). Ωστόσο, στην παρούσα φάση που υποβάλλονται τα Η.Δ.Ε. για τη χρήση του 2019, ο έλεγχος για την πληρότητα συμπλήρωσης όλων των πεδίων, γίνεται σε επόμενο της υποβολής στάδιο, κατά το στάδιο επεξεργασίας των δελτίων.

Με την αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος, στις υποβολές του έτους 2020, ο έλεγχος πληρότητας για όλα τα πεδία θα γίνεται κατά την υποβολή και επομένως δεν θα καταχωρούνται πλέον δελτία συντήρησης χωρίς να είναι συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Σε κάθε περίπτωση η χρησιμοποίηση αδειούχου και πιστοποιημένου τεχνικού ή εταιρείας για τις τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές ή κλιματιστικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες είναι υποχρεωτική. Κατά συνέπεια και για τη χρήση 2019, η μη παροχή των εν λόγω στοιχείων στα Η.Δ.Ε. αποτελεί παράβαση η οποία επισύρει κυρώσεις τόσο για τον ιδιοκτήτη/χειριστή του εξοπλισμού όσο και για τον τεχνικό ή τεχνική εταιρεία».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ