Σας ενημερώνουμε ότι, η είσοδος στην αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Παρακολούθησης ελεγχόμενων ουσιών διεξάγεται πλέον μέσω συμπλήρωσης κωδικών TAXISnet.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο χειριστής των μονάδων εξοπλισμού (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) εισέρχεται στην ιστοσελίδα της εν λόγω Πλατφόρμας αφού πρώτα συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου τους κωδικούς TAXISnet της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ιδιοκτήτης των μονάδων εξοπλισμού αποτελεί τον μοναδικό χρήστη που έχει το δικαίωμα έκδοσης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΩΝ.

Η καταχώριση των μονάδων εξοπλισμού και η υποβολή των Η.Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε απευθείας από τον χειριστή εξοπλισμού είτε από κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον χειριστή εξοπλισμού χρήστη.

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα εξουσιοδότησης σε έως 5 (πέντε) διαφορετικούς χρήστες. Ο χειριστής εξοπλισμού συμπληρώνει τον ΑΦΜ των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα αντίστοιχα πεδία της κατηγορίας.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε:
• Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ για το έτος 2019 ήταν η 30η Νοεμβρίου 2020.
• Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2019 ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021.
• Η προθεσμία υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2019 παρατείνεται για τελευταία φορά!
• Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2019 είναι η 31η Ιανουαρίου 2021.
• Η ημερομηνία έναρξης απόκτησης ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ και καταχώρισης μονάδων εξοπλισμού για το έτος 2020 είναι η 18η Δεκεμβρίου 2020.
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής ΗΔΕ για το έτος 2020 ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η ανακοίνωση βρίσκετε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
(https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)