Παρακάτω μπορείτε να δείτε την υπουργική απόφαση για τον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Σεπτέμβριο του 2003.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Νόμο, ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Υπουργική απόφαση 31856 – ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 1257, 3 Σεπτέμβρίου 2003