Μετά το υπ’αριθμ. 1221/22-1-2020 αίτημα της Ο.Ψ.Ε. στο ΥΠΕΝ, για την προσωρινή αναγνώριση των πιστοποιητικών, όπου ο αριθμός μητρώου των επιτυχόντων στις οριστικές λίστες των Περιφερειών θα επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης και δεν απαλλάσσει τα πρόσωπα ή το προσωπικό από τα οριζόμενα στη νέα ΚΥΑ με Αρ.Απόφασης Κ1/97475 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2489/24-6-2019, σας ενημερώνουμε ότι και με τη θετική απάντηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την υπ’αρίθμ. 2328/7-2-2020 επιστολή του, το αίτημα έγινε δεκτό και είναι σε ισχύ.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση.