Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» έχει εισάγει αρκετά νέα θετικά στοιχεία, όπως η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας με ικανοποιητικό χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων σε 30 ημέρες, και εισαγωγή κριτηρίων μοριοδότησης με κύριο κριτήριο την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, το 50% προκαταβολή της επιχορήγησης, διορθώνοντας πολλά από τα κακώς κείμενα των προηγούμενων προγραμμάτων.

Πέραν τούτου η Ένωση ως επίσημος φορέας του κλάδου της, πιστεύει ότι υπάρχουν και αρκετά σημεία που χρήζουν προσαρμογής ή διόρθωσης. Ακολούθως παραθέτουμε τα σημαντικότερα:

1. Αναφορικά με το θέμα των αντλιών θερμότητας, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την ένωση μας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η αλλαγή του ορίου μεταξύ κατηγορίας ΙΙ & ΙΙΙ του πίνακα (3) στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, και πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία παρέμβασης 3.Γ από 12 σε 14kW, αμβλύνει αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα επί της ουσίας. Η πάγια άποψη της Ένωσης παραμένει η αντικατάσταση της δηλωμένης (θεωρητικής) απόδοσης Prated με τις αποδόσεις σε ονομαστικές συνθήκες που αποτελούν και την πραγματική ισχύ μιας αντλίας θερμότητας. Το θέμα έχει αναλυθεί πολλές φορές και έχουμε εξηγήσει ότι το Prated δεν αποτελεί ένα ισότιμο κριτήριο κατηγοριοποίησης των αντλιών στους πίνακες δαπανών, καθώς αντλίες με ακριβώς ίδιες πραγματικές πιστοποιημένες αποδόσεις κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες και κατ’ επέκταση επιδοτούνται με διαφορετικά ποσά  αφού ο κάθε κατασκευαστής αποφασίζει την ισχύ Prated που θα δηλώσει σε συνάρτηση με τo η (seasonal space heating energy efficiency). Τα ποσά Prated και ηs είναι αντιστρόφως ανάλογα, οπότε ο κατασκευαστής αποφασίζει αν θα δηλώσει υψηλό βαθμό απόδοσης ή υψηλό Prated. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε αντιπροτείνει ακόμη και ενοποίηση των κατηγοριών ΙΙ & ΙΙΙ ως μια προσπάθεια εύκολης προσέγγισης του προβλήματος που θα έδινε λύσεις χωρίς δομικές αλλαγές στον οδηγό.

2. Άλλο σημαντικό πρόβλημα – το μέγεθος του οποίου σίγουρα δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί την περίοδο που σχεδιαζόταν ο οδηγός – είναι η οριοθέτηση του ύψιστου ποσού χρηματοδότησης στα 180 €/τμ. σε συνάρτηση με τις πολύ μεγάλες αυξήσεις όλων των υλικών και προϊόντων μεταξύ 2020-21, η οποία μεσοσταθμικά ξεπερνάει το 20-25%. Πιστεύουμε ότι μια τιμή που θα ανταποκρινόταν στην σημερινή πραγματικότητα και δεν θα περιορίζει τον προϋπολογισμό και τις παρεμβάσεις ανά κατοικία πρέπει να είναι της τάξης 250-270€/m2
.
3. Παραμένοντας στο πλαίσιο των αυξήσεων, όλα τα συστήματα θέρμανσης έχουν υποστεί αποδεδειγμένα ανατιμήσεις μέσα στον τελευταίο χρόνο πάνω από 10%. Δεδομένου ότι οι τιμές των επιλέξιμων δαπανών του πίνακα 3 («ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ») έχουν μείνει σταθερές για αρκετά χρόνια, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψιν όλες αυτές τις ανατιμήσεις, εφαρμόζοντας μια οριζόντια αύξηση τιμών τουλάχιστον της τάξης του 10% σε όλες τις τιμές του πίνακα 3.

4. Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ – 2020”, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην Ενεργειακή Αναβάθμιση των κατοικιών και μάλιστα με το ελάχιστο κόστος, ήταν η εισαγωγή των συστημάτων Smart Home. Συγκεκριμένα, στον οδηγό του προγράμματος, η κατηγορία “5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)” (στον νέο οδηγό 5.Α) στην κατηγορία «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ», αναφερόταν αποκλειστικά στα Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, με ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών τα 1500€. Oι αντίστοιχες επεμβάσεις μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας και είναι δυνατόν να συμβάλουν στην βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας ενός κτιρίου κατά περίπου 1,5 Ενεργειακή Κλάση, αφού η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται από 15% έως 25%. Δεδομένου ότι από τον Μάρτιο του 2021 έως και σήμερα, η αύξηση των πρώτων υλών (ημιαγωγοί και επεξεργαστές) καθώς και των μεταφορικών από τις ασιατικές χώρες στις οποίες κατασκευάζονται, οδήγησε σε πρωτοφανή αύξηση κατά 60% όλων των μερών ενός Smart Home, η οποία μάλιστα αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέσα στο επόμενο εξάμηνο, εισηγούμαστε την αύξηση του μέγιστου προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δαπάνης, από τα 1500,00 € στα 2500,00 €.