Για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψυκτικών ρευστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει την κατανάλωση και τη χρήση των υδροφθορανθράκων HFC. Ωστόσο, οι HFC παραμένουν απαραίτητες σε πολλές εφαρμογές λόγω της ασφάλειας, της υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και των οικονομικών πλεονεκτημάτων τους. Έτσι, έχει δρομολογηθεί η σταδιακή κατάργηση έναντι της άμεσης απαγόρευσης των HFCs.

 

Γράφει η Παναγιώτα Τσίτσου, για την Τsitsos – Galletti, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, Σχ.1, φαίνονται τα βήματα της βαθμιαίας κατάργησης (phasedown) που περιλαμβάνουν ένα σταδιακά μειούμενο ανώτατο όριο στο συνολικό απόθεμα HFC (σε ισοδύναμους τόνους CO2) στην αγορά της Ε.Ε.

Έτος Ανώτατο Όριο
2015 100 %
2016 – 17 93 %
2018 – 20 63 %
2021 – 23 45 %
2024 – 26 31 %
2027 – 29 24 %
2030 21 %

Σχ. 1 Βήματα βαθμιαίας κατάργησης HFC

Ποια είναι τα φθοριούχα αέρια;

Οι υδροφθοράνθρακες (HFC’s) είναι τεχνητώς κατασκευασμένα ρευστά που συγκαταλέγονται στα φθοριούχα αέρια.Τα φθοριούχα ανήκουν σε τρείς μεγάλες ομάδες:

  • Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) είναι η συνηθέστερη και μεγαλύτερη ομάδα φθοριούχων αερίων. Χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, ως παράγοντες διόγκωσης αφρωδών υλικών, ως διαλύτες καθώς και σε πυροσβεστήρες και αερολύματα.
  • Οι υπερφθοράνθρακες (PFCs) χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα των ηλεκτρονικών, καθώς και στον τομέα των καλλυντικών και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Στο παρελθόν, οι υπερφθοράνθρακες χρησιμοποιούνταν επίσης σε πυροσβεστήρες και πιθανόν να υπάρχουν ακόμη τέτοια συστήματα.
  • Το εξαφθοριούχο θείο (SF6) χρησιμοποιείται κυρίως ως μονωτικό αέριο, σε διακόπτες υψηλής τάσης καθώς και στην παραγωγή μαγνησίου και αλουμινίου.

Τι είναι το GWP;

Παρότι οι HFC’s δεν καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος συμβάλουν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και μάλιστα σε σχέση με το CO2, έχουν έως και 23.000 φορές πιο υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP – GlobalWarmingPotential). Στο σχήμα που ακολουθεί, Σχ.2, φαίνεται το GWPτων πιο κοινών ψυκτικών ρευστών.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 2014», σχήμα 3, περίπου το 75% των ρευστών που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. το 2014 είχαν ως προορισμό τη χρήση ψυκτικών μέσων για ψύξη, κλιματισμό και θέρμανση. Αυτά ήταν εξ’ ολοκλήρου HFCs.

Πού γίνεται η μεγαλύτερη χρήση των HFC;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), το 65% της συνολικής κατανάλωσης HFC (μετρούμενο στο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) στον τομέα της ψύξης, του κλιματισμού και της αντλίας θερμότητας (RACHP) αφορά τον κλιματισμό και τις αντλίες θερμότητας , ενώ το 35% προέρχεται από την ψύξη, σχήμα 4.

Όσον αφορά τη χρήση ΗFC στον τομέα του κλιματισμού, τα συστήματα αέρος-αέρος αποτελούν το 45%, ενώ οι HFC που χρησιμοποιούνται στον τομέα μεταφορών (ΙΧ κ.λπ.) απαρτίζουν το 36%. Στον τομέα της ψύξης οι εφαρμογές στον εμπορικό τομέα αποτελούν το 73% της χρήσης HFC. Συνολικά, η εμπορική και βιομηχανική ψύξη είναι οι κύριοι τομείς για τη χρήση του HFC, που αποτελούν το 90% του συνόλου.

Έχει υπολογισθεί ότι η παγκόσμια μείωση των HFC μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 0,5°C μέχρι το 2100, γεγονός που αποτελεί σημαντική συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα.

Πού αποδίδεται η αύξηση των τιμών του R410A;

Υπάρχει μια παγκόσμια έλλειψη του R410Α. Ο DouglasMackemer, Διευθυντής Εθνικών Μερών & Προμηθειών στις χώρες CE ανακοίνωσε πως η Κίνα αντιμετωπίζει μια προσωρινή έλλειψη των συστατικών μερών που απαρτίζουν το R410Α. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη του ψυκτικού ρευστού και την αύξηση της τιμής του. Η έλλειψη αυτή επιδεινώνεται από την αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και επηρεάζει τόσο τους προμηθευτές όσο και τους κατασκευαστές.

Οι φόροι επηρεάζουν επίσης την αγορά. Εκτός από τις αυξανόμενες τιμές, οι φόροι που εφαρμόζονται στα ψυκτικά ρευστά υδροφθορανθράκων (HFC) επεκτείνονται στην Ευρώπη. Οι φόροι βασίζονται στην τρέχουσα τιμή των ψυκτικών ρευστών, οπότε όταν αυξάνεται η τιμή τους, το ίδιο συμβαίνει και με τον φόρο.

 

___________________________________________________________________________________________

Πηγές: BOConline UK. (2018). EU F-Gas Regulations | BOConline UK. [online] Available at: https://www.boconline.co.uk/en/products-and-supply/refrigerant-gases/global-warming-legislation-hfc-control/eu-fgas-regulation/index.html [Accessed 9 Jan. 2018].

Carel.com. (2018). Refrigerant prices: what is happening?. [online] Available at: http://www.carel.com/blog/-/blogs/refrigerant-prices-what-is-happening- [Accessed 9 Jan. 2018].

Climate Action – European Commission. (2018). Fluorinated greenhouse gases – Climate Action – European Commission. [online] Available at: https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en [Accessed 10 Jan. 2018].

European Commission – European Commission. (2018). Climate action – decarbonising the economy. [online] Available at: https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/climate-action-decarbonising-economy_en [Accessed 9 Jan. 2018].

F-GAS REGULATION SHAKING UP THE HVAC&R INDUSTRY. (2016). 1st ed. shecco – This report was commissioned by The Greens / European Free Alliance in the European Parliament.

Hyde, K. (2018). R410a Shortage Explained | Why an R410a Price Increase?. [online] CE News. Available at: http://news.carrierenterprise.com/r410a-shortage/ [Accessed 10 Jan. 2018]

Revised F-Gas Regulation (EU) No: 517/2014. (2014). 1st ed. Μicron Refrigeration, Heating, Mechanical and Electrical Contractors.

Ridley, K. (2018). Aircon Refrigeration – News – WHY ARE REFRIGERANT PRICES ON THE INCREASE?. [online] Aircon-refrigeration.co.uk. Available at: https://www.aircon-refrigeration.co.uk/news/why-are-refrigerant-prices-on-the-increase/ [Accessed 9 Jan. 2018].

Ypeka.gr. (2018). ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. [online] Available at: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=911&language=en-US [Accessed 9 Jan. 2018].

Report of the Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee (Rep.). (2014).

Available at: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-27/presession/Background%20

Documents%20are%20available%20in%20English%20only/RTOC-Assessment-Report-2014.pdf