Τι είναι η Γεωθερμία

Γεωθερμία ορίζεται η εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων συμπεριλαμβανομένων των νερών επιφανειακών ή υπόγειων. Αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη θερμοκρασία που διέπει το πέτρωμα ή το ρευστό διαχωρίζεται σε αβαθής γεωθερμία ή γεωθερμικό δυναμικό. Η κατηγορία της γεωθερμίας προσδιορίζει τον τύπο αυτής και καθορίζει τη μορφή, τις εφαρμογές και τα δικαιώματα της αξιοποίησής της.

Γράφει η Παπαδάτου Δήμητρα, Growth Marketer για την AID Engineering

Η απλούστερη μορφή της, γνωστή ως αβαθής γεωθερμία, αποτελεί μία από τις οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανση ή και την ψύξη ενός κτιρίου, καθώς επίσης και την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης.

Η επιλογή εφαρμογής ενός γεωθερμικού συστήματος καθορίζεται από τον τρόπο παραλαβής της ενέργειας από το έδαφος και χωρίζονται σε ανοιχτού και κλειστού τύπου γεωθερμικά συστήματα. Στα κλειστά κατακόρυφα συστήματα γεωθερμίας, λόγω των υδρογεωτρήσεων ή των πολυάριθμων οπών που πραγματοποιούνται, συνήθως σε μικρούς περιβάλλοντες χώρους, δημιουργούν αναστάτωση. Συνέπεια αυτού είναι τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις, και η διαχείρισή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική συμμόρφωση των εργοταξιακών κανόνων και των περιβαλλοντικών διατάξεων. Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια πλέον, ώστε η εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επεξεργάζονται τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις με στόχο την ανακύκλωση και τη μείωση κατανάλωσης των φυσικών πόρων. Στην προκειμένη περίπτωση ο φυσικός πόρος είναι το νερό, το οποίο είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διάτρηση.

Τι είναι το LEED

Το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης/αξιολόγησης κτιρίων και οικισμών. Ενθαρρύνει την κατασκευή κτιρίων που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, νερό και φυσικούς πόρους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος μιας δομής στο φυσικό τοπικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της κατασκευής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα πιστοποίησης οικολογικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων αξιολόγησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση οικολογικών κτιρίων, σπιτιών και γειτονιών, και στοχεύει να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους.

Η διαδικασία ολιστικής αξιολόγησης εξετάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση του έργου και κατατάσσονται σε κάποιους βασικούς τομείς όπως:

  • Innovation & Design Process, διαδικασία καινοτομίας και σχεδιασμού
  • Location & Linkage, επιλογή, για παράδειγμα, ενός κτιρίου που βρίσκεται κοντά στην εργασία
  • Water Efficiency, προστασία των φυσικών βιοτόπων και ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού
  • Energy & Atmosphere, μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος
  • Materials & Resources, επιλογή υλικών και πόρων που κατασκευάζονται/ προέρχονται από βιώσιμες μεθόδους
  • Indoor Environmental Quality, βελτίωση του περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους
  • Awareness & Education, ευαισθητοποίηση & εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων εξοικονόμησης της ενέργειας.

Η εγκατάσταση ενός έργου γεωθερμίας επηρεάζει ως επί το πλείστον τις κατηγορίες που αφορούν τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς επίσης την προστασία των φυσικών βιοτόπων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τα πλεονεκτήματα που διέπει η λειτουργία ενός εγκατεστημένου συστήματος γεωθερμίας, τα οποία συνάδουν στη μείωση των αέριων λυμάτων και τη μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση που απαιτεί το συνολικό σύστημα, ενώ η κατηγορία που αφορά την προστασία των φυσικών βιοτόπων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού αφορά ως επί το πλείστον την κατασκευή του έργου γεωθερμίας.

Τι περιλαμβάνει η μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων

Η nikolaos psarras Geothermal Engineering ανέπτυξε το 2017 και εφαρμόζει έως και σήμερα, μια καινοτόμο τεχνολογία που αποτελεί ίσως μια από τις καθαρότερες μεθόδους εγκατάστασης ενός κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος. Η τεχνολογία αυτή επεξεργάζεται τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας της ανακυκλοφορίας, την πυκνότητα και το ιξώδες του διαλύματος με το οποίο επιθυμεί να εργαστεί κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Επιπλέον, επιτυγχάνει τον διαχωρισμό των στερεών από των υγρών σωματιδίων, ενώ ταυτόχρονα μέσω καθίζησης και φυγοκεντρικού διαχωρισμού επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση της κοκκομετρίας και τον καθαρισμό του απόβλητου νερού, το οποίο προέρχεται από τις διατρήσεις. Ο διαχωρισμός και η επαναχρησιμοποίηση του νερού έχει στόχο τη μείωση των Ἀ υλών και των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού. Δύναται να εφαρμοστεί κατά κανόνα σε οποιαδήποτε συνθήκη διάτρησης και μορφολογίας του εδάφους και επεξεργάζεται τα λύματα που προέρχονται από τις διατρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%. Συνεπώς δεν παρουσιάζει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συμμορφώνεται με πρότυπα και διατάξεις περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επισημαίνουμε λοιπόν πως μία εφαρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε με όσο το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους μία υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον και ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε την επιβράβευσή μας, από τον διεθνή οργανισμό LEED με υψηλές βαθμολογίες.