Νομοθεσία
Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β/06.12.01) – Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1996/36 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2001 (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1996/36/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση.

Υ.Α. Οικ.16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.05.99) – Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α`/17.2.1978) – Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων.

Γράφουν ο Δρ Γιώργος Σκρουμπέλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΞΥΠΠ της Εταιρείας ACRM A.E. και η Άννα Τζέγκα, Μηχανολόγος Μηχανικός Σύμβουλος ΥΑΕ

Οδηγίες

Περιγραφή

Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής:

 • Φιάλες των οποίων η υπερπίεση κυμαίνεται μεταξύ λίγων ατμοσφαιρών και 200 bar ή και περισσότερο.
 • Βαλβίδα φιάλης για την παροχή του αερίου, με κατάλληλο σπείρωμα.
 • Ρυθμιστής πίεσης (μειωτήρας) για την εκτόνωση του αερίου από την υψηλή πίεση της φιάλης στη χαμηλή πίεση χρήσης. Τμήμα του ρυθμιστή πίεσης είναι η ανακουφιστική βαλβίδα. Το πλησιέστερο μανόμετρο στη βαλβίδα της φιάλης παρέχει την πίεση στο εσωτερικό της φιάλης, ενώ το μανόμετρο που είναι περισσότερο απομακρυσμένο παρέχει την πίεση χρήσης του αερίου.
 • Ανάλογα με τη χρήση, το αέριο διοχετεύεται είτε σε σωληνώσεις με ακροφύσιο είτε σε δίκτυο μεταλλικών σωληνώσεων. Η φύση των σωληνώσεων παροχής αερίου εξαρτάται από τη φύση του αερίου και την πραγματοποιούμενη εργασία.
 • Ασφαλιστικές διατάξεις προβλέπονται και από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα στην περίπτωση εύφλεκτων αερίων (π.χ. στην ασετυλίνη) πρέπει να χρησιμοποιούνται φλογοπαγίδες.

Γενικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίων

Οι φιάλες αερίων θα πρέπει να βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση και να φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Έγχρωμο χαρακτηρισμό αναλόγως του περιεχομένου τους.
 • Αριθμό μητρώου, χωρητικότητα και βάρος κενών φιαλών.
 • Τις αντίστοιχες ημερομηνίες υποβολής τους σε ειδική δοκιμή και έλεγχο από την οικεία επιχείρηση διάθεσης αερίων.
 • Τη μέγιστη επιτρεπτή πίεση (πίεση λειτουργίας) του περιεχομένου αερίου.
 • Στοιχεία (επωνυμία ή αριθμό μητρώου) εργοστασίου κατασκευής αυτών.
 • Χρησιμοποιείτε τις φιάλες για το σκοπό που κατασκευάστηκαν (όχι ως υποστηρίγματα ή κυλίνδρους κύλισης).
 • Η αποθήκευση και ο χειρισμός τους δεν θα πρέπει να μειώνει την μηχανική τους αντοχή (αποφυγή κτυπημάτων, τομών, διάβρωσης).
 • Αποθηκεύσατε σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από βροχή, χιόνι ή καύσιμα.
 • Βαριά αέρια συγκεντρώνονται στο πάτωμα και είναι πιθανό ο εξαερισμός οροφής να μην αρκεί.
 • Μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήμανση του περιεχομένου τους.
 • Μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτητες σε χώρους εργασίας. Φύλαξη κατά προτίμηση κοντά σε πόρτες και μακριά από διαδρόμους διαφυγής ή δυσπρόσιτα σημεία.
 • Σημειώστε τις φιάλες που εκτέθηκαν σε πυρκαγιά και αναφέρατε το γεγονός στον προμηθευτή σας. Τέτοιες φιάλες είναι δυνατό να χάσουν την αντοχή τους.
 • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση των φιαλών (π.χ. κάβουρα ή κλειδί κατάλληλου διαμετρήματος και μήκους). Μην παρασφίγγετε τον μειωτήρα πάνω στη φιάλη γιατί είναι δυνατό να καταστραφούν οι βόλτες.
 • Για να σφίξετε μια βαλβίδα διακόψτε την λειτουργία της φιάλης.
 • Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δεν λειτουργεί.
 • Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την κατάστασή τους.
 • Συνδέετε μόνον τον εξοπλισμό τον κατάλληλο για δεδομένη χρήση.
 • Βεβαιωθείτε για το περιεχόμενο μιας φιάλης πριν τη χρήση. Οι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει έναν χρωματικό κώδικα για το είδος των φιαλών (π.χ. πράσινο για το άζωτο, γκρίζο για τα αδρανή κλπ). Διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες και τα σήματα με προσοχή.
 • Επιστρέφετε τη φιάλη στον προμηθευτή με κλειστή τη βαλβίδα και με το προστατευτικό κάλυμμα. Να παραμένει πάντοτε μικρή ποσότητα αερίου μέσα στη φιάλη, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση από τον αέρα ή την υγρασία.

Οι κίνδυνοι από τις φιάλες αερίων μπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Γενικοί κίνδυνοι από το μεγάλο βάρος των φιαλών.

Οι βίαιες κρούσεις στις φιάλες μπορούν να προκαλέσουν τοπικές φθορές και να μειώσουν την αντοχή των φιαλών.

 • Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε τις φιάλες σε κάθετη θέση.
 • Διασφαλίστε τις φιάλες από πτώση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε κατάλληλες αλυσίδες ή μεταλλικά πλαίσια.
 • Μεταφέρετε τις φιάλες χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς βαρειών αντικειμένων (π.χ. καρότσια, κλαρκ, γερανούς κλπ.).
 • Κατά τη μεταφορά προστατεύετε τις βαλβίδες της φιάλης με το ειδικό μεταλλικό κάλυμμα.
  Κίνδυνοι από την υψηλή πίεση ή τη χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκτόνωση των αερίων.
  Μια ανώμαλη θέρμανση των φιαλών αυξάνει την εσωτερική πίεση και ελαττώνει την αντοχή του χάλυβα, μειώνοντας έτσι το όριο ασφαλείας της αντοχής της φιάλης.
 • Αποφύγετε τη μηχανική βλάβη των φιαλών (π.χ. χαλασμένες βόλτες κλπ).
 • Συνδέετε τις φιάλες μόνο με κατάλληλο γι’ αυτές εξοπλισμό (π.χ. μειωτήρες και μανόμετρα καταλλήλων διαστάσεων).
 • Αποφεύγετε τα υπερβολικά συστήματα ασφάλειας πάνω στη φιάλη. Όσο περισσότερα είναι τα συστήματα αυτά, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανές πηγές βλαβών ή διαρροών.
 • Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από πηγές θερμότητας, μακριά από τον ήλιο.
 • Απομακρύνετε τις φιάλες από τις φωτιές.
 • Δεν πρέπει να κρεμάμε αναμμένο σαλμό πάνω στη φιάλη.
 • Αποφεύγετε τη διάβρωση των φιαλών που μειώνει την αντοχή των τοιχωμάτων.
 • Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγετε τις μηχανικές κρούσεις γιατί ο χάλυβας γίνεται εύθραυστος.
 • Η απότομη εκτόνωση αερίου προκαλεί ψύξη και «ψυχρά εγκαύματα». Φοράτε γάντια.
  Κίνδυνοι από τις ιδιότητες του κάθε αερίου (π.χ. αέρια οξειδωτικά, εύφλεκτα, ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή κλπ)

1. Οξειδωτικά αέρια (π.χ. οξυγόνο)

 • Λειτουργείτε τις βαλβίδες με χαμηλή πίεση.
 • Κρατάτε το σύστημα παροχής οξυγόνου (π.χ. τις σωληνώσεις) καθαρό από λάδια ή βρωμιές.
 • Αποφεύγετε να λαδώνετε το σύστημα παροχής οξυγόνου.
 • Χρησιμοποιείτε υλικά που είναι αποδεδειγμένα ασφαλή με το οξυγόνο, δηλαδή υλικά που δεν αναφλέγονται.
 • Αποφεύγετε την είσοδο σε κλειστούς χώρους όπου πιθανόν υπάρχει οξυγόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ελέγχετε την ατμόσφαιρα των χώρων αυτών με ειδικά φορητά όργανα ανίχνευσης.
 • Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου εάν για την ίδια δουλειά μπορείτε να χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή άλλα αέρια.

2. Αδρανή αέρια (π.χ. άζωτο, Ίλιον, αργό κλπ)

 • Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους διότι οι διαρροές δημιουργούν έλλειμμα οξυγόνου και είναι δυνατό να προκαλέσουν ασφυξία.

3. Τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά αέρια

 • Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές.
 • Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. μάσκες).
 • Ο χειρισμός των φιαλών να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

4. Εύφλεκτα αέρια (ασετυλίνη C2H2)

 • Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από οξειδωτικά αέρια σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε χώρους αποθήκευσης και χρήσης εύφλεκτων αερίων.
 • Τοποθέτηση των φιαλών σε κατάλληλες θήκες που διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας.
 • Οι φιάλες ασετυλίνης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα), λόγω κινδύνου έκρηξης.
 • Λόγω του τριπλού δεσμού είναι ασταθές αέριο και αποσυντίθεται εκρηκτικά σε αυξημένη θερμοκρασία ή πίεση. Για τον λόγο αυτό αποθηκεύεται σε φιάλες υπό πίεση μέχρι 15 atm διαλυμένο σε ακετόνη (ασετόν). Οι φιάλες περιέχουν πορώδη μάζα που απορροφούν θερμότητα από την τυχόν αποσύνθεση της ασετυλίνης.
 • Κατάλληλος εξαερισμός στο χώρο αποθήκευσης, αντιεκρηκτικός περιφερειακός εξοπλισμός, φλογοπαγίδες, γείωση.

5. H2 (εξαιρετικά εύφλεκτο)

 • γειώνουμε τον εξοπλισμό (κέντρα, συστοιχίες, δίκτυα),
 • αποφεύγουμε την εισροή νερού στα δοχεία με υδρογόνο (κλείστρα κλειστά),
 • χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο εξοπλισμό (κέντρα, σωληνώσεις, φιάλες),
 • απομακρύνουμε πιθανές πηγές ανάφλεξης,
 • δεν το αποθηκεύουμε μαζί με οξειδωτικά και εύφλεκτα αέρια (π.χ. Οξυγόνο). Αποθηκεύεται μόνο του, δεν το αποθηκεύουμε σε θερμοκρασία υψηλότερη των 50°C,
 • καθαρίζουμε τον εξοπλισμό από τον αέρα πριν από τη διοχέτευση υδρογόνου (purging),
 • όπου είναι απαραίτητο χρησιμοποιούμαι επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. αισθητήρες),
 • χρησιμοποιούμε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου,
 • τηρούμε αυστηρά τις προβλεπόμενες αντιεκρηκτικές ζώνες ασφαλείας (Ex-Zones).

6. CO2

 • Φυλάξτε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο με θερμοκρασία κάτω από 50°C.
 • Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση και να στερεώνονται ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους.
 • Οι αποθηκευμένες φιάλες πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για τη γενική τους κατάσταση και για διαρροές.
 • Τα καπάκια προστασίας των κλείστρων πρέπει να είναι τοποθετημένα.
 • Αποθηκεύετε τις φιάλες σε μέρος που δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Μακριά από καύσιμα υλικά.
 • Οι φιάλες δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες που ευνοούν τη διάβρωση.

Επισήμανση

Όλες οι φιάλες πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητες ενημερωτικές ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το περιεχόμενο αέριο, οι ιδιότητές του και ο προμηθευτής. Τα αέρια μπορεί να είναι εύφλεκτα, τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά, ασφυκτικά κ.α. Για τους ανωτέρω λόγους δεν επιτρέπεται η ελεύθερη εκτόνωση των αερίων σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους. Ο χρήστης ενός αερίου επιβάλλεται να γνωρίζει τόσο τις φυσικές όσο και τις χημικές ιδιότητες των αερίων, και θα πρέπει να ζητά πάντα από τον προμηθευτή του το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του αερίου (SDS).

Απεικόνιση αυτοκόλλητης ενημερωτικής ετικέτας σήμανσης φιαλών πεπιεσμένων αερίων

Χρωματικός κώδικας φιαλών πιεσμένων αερίων

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο, ο λαιμός της φιάλης θα πρέπει να χρωματίζεται με συγκεκριμένο χρώμα για κάθε αέριο και να αναγράφεται το γράμμα Ν (σημαίνει Νέο χρώμα). Στο υπόλοιπο σώμα της φιάλης χρησιμοποιείται για ορισμένα αέρια συγκεκριμένο χρώμα ανάλογα με τη χρήση τους (ιατρικά, βιομηχανικά κ.α.).
Τα 4 βασικά χρώματα που βάφεται ο λαιμός της φιάλης ανάλογα με τον κίνδυνο του περιεχόμενου αερίου είναι:

Στον λαιμό της φιάλης δύναται να σημανθούν περισσότεροι από έναν κίνδυνοι με οριζόντιο συνδυασμό των αντίστοιχων χρωμάτων σε λωρίδες. Kίτρινο και μπλε ανοιχτό σημαίνει τοξικό ή διαβρωτικό και οξειδωτικό, κόκκινο και κίτρινο σημαίνει εύφλεκτο και τοξικό ή διαβρωτικό:

Για τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα αέρια, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αερίων, ο χρωματισμός του λαιμού της φιάλης είναι:

 

Αποθήκευση

Χώροι Αποθήκευσης

Οι χώροι αυτοί πρέπει:

 • Να είναι κατασκευασμένοι από μη καιγόμενα υλικά, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος από τους γειτονικούς χώρους.
 • Να διαθέτουν επαρκή αερισμό, ώστε σε περίπτωση διαρροής να μην δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα λόγω τοξικότητας ή ασφυξίας ή εκρηκτικότητας, σε συνδυασμό με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Να διαθέτει αντιεκρηκτικού τύπου ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ανιχνευτές αερίων.
 • Να διαθέτει ασφαλείς εξόδους κινδύνου. Οι πόρτες που δεν οδηγούν αμέσως στο ύπαιθρο πρέπει να κλείνουν μόνες τους και να είναι κατασκευασμένες από πυρασφαλές υλικό.
 • Να μην διαθέτουν ανοίγματα που οδηγούν σε χώρους εργασίας.
 • Να διαθέτουν ζώνη προστασίας.

Γενικοί Κανόνες Αποθήκευσης

 • Η αποθήκευση των φιαλών γεμάτες ή άδειες να γίνεται σε χώρους ειδικούς όπου θα υπάρχει στην είσοδο η πινακίδα ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
 • Να απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η χρήση γυμνής φλόγας.
 • Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να αερίζονται καλά (αν είναι δυνατόν οι σκεπές να φέρουν ανοίγματα στα πλάγια).
 • Η ηλεκτρική εγκατάσταση αν υπάρχει να είναι αντιπυρική.
 • Να γίνεται ο διαχωρισμός των φιαλών Οξυγόνου και των καυσίμων αερίων.
 • Οι άδειες φιάλες να επιστρέφονται στο παραγωγό ώστε να αποφεύγεται η παραμονή τους στο εργοτάξιο ή στους χώρους εργασίας.
 • Οι φιάλες δεν πρέπει να εγκαταλείπονται εκτεθειμένες σε καιρικές συνθήκες.
 • Οι φιάλες πρέπει να αποθηκεύονται σε όρθια θέση με τα κλείστρα τους βιδωμένα και ποτέ απλωμένες στο πάτωμα.
 • Όλες οι άδειες φιάλες θα πρέπει να σημειώνονται με το ενδεικτικό «κενή» και να αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις πλήρεις με τις βαλβίδες τους κλειστές.
 • Όλες οι πλήρεις φιάλες να σημειώνονται με το ενδεικτικό «γεμάτες» και να αποθηκεύονται σε χώρο η θερμοκρασία του οποίου δεν θα αυξάνεται και θα υπάρχει επαρκής αερισμός.
 • Επίσης η αποθήκευση των φιαλών να γίνεται σε ερμάρια εύφλεκτων φιαλών.

Διαρροές

 • Εάν υποπτεύεστε ότι υπάρχει διαρροή από κάποια φιάλη ποτέ μη χρησιμοποιείτε φλόγα για να επιβεβαιώσετε τη διαρροή.
 • Ο έλεγχος της διαρροής να γίνεται με σαπουνόνερο (π.χ. ένα αραιό διάλυμα απορρυπαντικού σε νερό) στα σημεία σύνδεσης ή στις σωληνώσεις. Η εμφάνιση φυσαλίδων προδίδει την παρουσία διαρροής στο συγκεκριμένο σημείο.
 • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λάδι για την ανίχνευση διαρροής.
 • Όταν βεβαιωθείτε για την ύπαρξη διαρροής μετακινείστε τη φιάλη εκτός του χώρου εργασίας σας σε ανοικτό χώρο και ανοίξτε τη βαλβίδα για να αδειάσει το περιεχόμενό της σιγά – σιγά.
 • Σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής αερίων.
 • Ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα (πάσσα) των ρακόρ των μανομέτρων δεν είναι ελαττωματικά, για να αποφύγετε ενδεχόμενη διαρροή του αερίου.

Γενικά μέτρα για τις φιάλες οξυγόνου και ασετυλίνης

Ειδικές προφυλάξεις για οξυγόνο:

 • Να μη λιπαίνονται ποτέ τα όργανα που μπορούν να έλθουν σε επαφή με το Οξυγόνο και κυρίως τα κλείστρα των φιαλών και τα ρακόρ.
 • Απαγορεύεται η βαφή του σώματος των φιαλών.
 • Να μην χρησιμοποιείτε το οξυγόνο σαν αέρα (π.χ. για ξεσκόνισμα ρούχων).

Ειδικές προφυλάξεις για ασετυλίνη:

 • Οι φιάλες της να είναι πάντα κάθετες. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν με κλίση πρέπει η κεφαλή να βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο με το μισό της φιάλης.
 • Έλεγχος πριν να αρχίσει η εργασία για διαρροές στο κλείστρο της φιάλης και στα ρακόρ, με σαπουνόνερο και όχι με φλόγα.

Εξαρτήματα φιαλών υπό πίεση
Μανοεκτονωτές

Να μην θέτουμε υπό υψηλή πίεση το τμήμα της χαμηλής πίεσης. Γι’ αυτό πριν ανοίξουμε τη φιάλη ξεβιδώνουμε τον κοχλία εκτονώσεως του μανοεκτονωτή.

Μανοεκτονωτές οξυγόνου:

 • Όχι λίπανση
 • Σε περίπτωση ανώμαλης λειτουργίας, που οφείλεται σε πάγωμα, ζεσταίνουμε αυτόν με ζεστό νερό και όχι με άλλα μέσα.

Μανοεκτονωτές ασετυλίνης:

 • Η μόνη προφύλαξη είναι να μην υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.

Ελαστικοί σωλήνες

 • Ελάχιστο μήκος 5 μέτρα.
 • Κάθε σωλήνας για το αέριο για το οποίο προορίζεται. Τήρηση συμβατών χρωμάτων: Οξυγόνο – μπλε γκρι μαύρο, Ασετυλίνη – κόκκινο.
 • Η σύνδεση των σωλήνων με τα όργανα να γίνονται με κολιέ συσφίξεως. Όλα τα εξαρτήματα είναι ειδικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολλαπλών εφαρμογών (κίνδυνος διαρροής -έκρηξης).
 • Δεν επιτρέπεται να κυλούμε ή να περνούν πάνω από τους σωλήνες βαριά αντικείμενα.
 • Οι σωλήνες δεν πρέπει να έχουν επαφή με λιπαρές ουσίες (λάδι-γράσο).
 • Δεν πρέπει να τυλίγονται οι σωλήνες γύρω από τις φιάλες, και τα στηρίγματα που είναι κρεμασμένοι πρέπει να τους επιτρέπουν να έχουν αρκετή καμπυλότητα.
 • Στις υποδοχές επί των οποίων προσαρμόζονται οι σωλήνες στον καυστήρα να φέρουν τις ενδείξεις Ο-Α (αντίστοιχα για τον σωλήνα του οξυγόνου και της ασετυλίνης).

Σαλμοί

 • Kρατούμε τους σαλμούς σε απόσταση μεγαλύτερη των 3,00m.
 • Τοποθέτηση ασφαλιστικού αντεπιστροφής (φλογοπαγίδες) ή στην είσοδο του σαλμού ή στην έξοδο των μανοεκτονωτών (αρχή δηλ. των εύκαμπτων σωλήνων).
 • Οι φλογοπαγίδες είναι ιδιαίτερα εξαρτήματα και η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται κάτω από τις οδηγίες των κατασκευαστών. Ο έλεγχος των φλογοπαγίδων πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
 • Κοντά στη θέση εργασίας πρέπει να υπάρχει ένα δοχείο με νερό για ψύξη του σαλμού, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων σκασιμάτων ή εσωτερικής αναφλέξεως.

Μέσα ατομικής προστασίας

Κατά την μεταφορά και αποθήκευση των φιαλών ο εργαζόμενος θα πρέπει να φοράει υποδήματα ασφαλείας και γάντια εργασίας.

Κατά την χρήση των φιαλών ο εργαζόμενος θα πρέπει να φοράει τα παρακάτω ΜΑΠ:

 • Υποδήματα ασφαλείας.
 • Γυαλιά ασφαλείας.
 • Γάντια εργασίας.
 • Φόρμα εργασίας.
 • Ασπίδιο.

Κατά τις οξυγονοκολλήσεις με φιάλες αερίων ο εργαζόμενος θα πρέπει να φοράει τα παρακάτω ΜΑΠ:

 • Μάσκα από πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο στην θερμότητα.
 • Γυαλιά οξυγόνου με ελαστικό σκελετό.
 • Ποδιά δερμάτινη.
 • Γκέτες δερμάτινες.
 • Γάντια δερμάτινα.
 • Σκούφος δερμάτινος ή βαμβακερό ύφασμα.
 • Σακάκι δερμάτινο.