Στην νέα ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124 ΦΕΚ 6777/Β/31-12-2021) καθορίζονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. Στο Μέρος 1ο επεξηγήθηκε ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του τεχνικού που διενεργεί την συντήρηση, έλεγχο διαρροών και επισκευή του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια. Στο Μέρος 2ο επεξηγήθηκε ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του χειριστή του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια. Στο Μέρος 3ο (παρόν μέρος) θα επεξηγηθεί ο ορισμός της επιχείρησης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την νέα ΚΥΑ και τον Κανονισμό (Σημείωση: όπου αναφέρεται ο Κανονισμός εννοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014).

Γράφει ο Θωμάς Παπαστεργιάδης, SIX SIGMA BLACK BELT
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων
www.solutionshellas.com

Τι είναι Επιχείρηση;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, επιχείρηση είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

(1) παράγει, χρησιμοποιεί, ανακτά, συλλέγει, ανακυκλώνει, αποκαθιστά ποιοτικά ή καταστρέφει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

(2) εισάγει ή εξάγει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τα εν λόγω αέρια,

(3) διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν ή η λειτουργία των οποίων βασίζεται στα εν λόγω αέρια,

(4) εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροών ή παροπλίζει εξοπλισμό που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,

(5) είναι ο χειριστής εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (Σημείωση: χειριστής γίνεται η επιχείρηση που ρητά τις έχουν εκχωρηθεί οι υποχρεώσεις του χειριστή του εξοπλισμού με ιδιωτικό συμφωνητικό από τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, βλέπε και άρθρο Μέρος 2ο),

(6) παράγει, εισάγει, εξάγει, διαθέτει στην αγορά ή καταστρέφει τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II (Σημείωση: το παράρτημα ΙΙ αφορά τα «άλλα φθοριούχα αέρια που εμπίπτουν στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων» και όχι τα φθοριούχα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού),

(7) διαθέτει στην αγορά προϊόντα η εξοπλισμό που περιέχουν τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II του Κανονισμού.

Υποχρεώσεις Επιχείρησης

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι οι εξής:

(α) Να αγοράζει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνο εφόσον διαθέτει τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

(β) Να πουλά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μόνο σε μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και να τηρεί αναλυτικά αρχεία των αγοραστών.(γ) Να απασχολεί προσωπικό που έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 1/2013) και πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον Κανονισμό.

(δ) Όταν διαθέτει στην αγορά μη ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εφόσον αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού, να βεβαιώνει εγγράφως στον αγοραστή, ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρόκειται να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό ή επιχείρηση.

(ε) Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας με υδροφθοράνθρακες, να εξασφαλίζει την προβλεπόμενη ποσόστωση και να την τεκμηριώνει με δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού και τον Κανονισμό (ΕΕ) 879/2016.

στ) Όταν διαθέτει στην αγορά υδροφθοράνθρακες, να εξασφαλίζει και να τηρεί τη σχετική ετήσια ποσόστωση βάσει των άρθρων 15, 16, και 18 του Κανονισμού.

ζ) Να εγγράφεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν ασκεί κάποια από τις δραστηριότητες:παραγωγός ή εισαγωγέας: στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση για διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά ή επιχείρηση στην οποία μεταβιβάζεται ποσόστωση, που δηλώνει την πρόθεσή του να υποβάλει δήλωση, που προμηθεύουνυδροφθοράνθρακες ή επιχείρηση που προμηθεύεται υδροφθοράνθρακες, εισαγωγέας εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό.

(η) Να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στον Κανονισμό (άρθρο 19 εφόσον πληρείται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται),

(θ) Απαγορεύεται να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και είδη εξοπλισμού που: (α) απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού, εκτός εάν, πρόκειται για εξοπλισμό που πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, (β) περιέχουν ή η λειτουργία τους βασίζεται σε φθοριούχα αέρια και δεν φέρουν κατάλληλη επισήμανση, (γ) φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και αέρια του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, (δ) εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, εάν δεν έχει διασφαλίζεται ότι οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων ή εάν η διάθεσή τους στην αγορά γίνεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που τους έχει κατανεμηθεί, (ε) φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης.

(ι) Να χρησιμοποιεί εξαφθοριούχο θείο και φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και απαγορεύσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού.

(ια) Μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ, να εγγραφεί στο υποσύστημα «Μητρώο Επιχειρήσεων» που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική βάση «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS» εάν οι ετήσιες πωλήσεις εντός της χώρας είναιπερισσότερες από 500 Kg.

(ιβ) Να καταχωρίζει σε ετήσια βάση μέσα στο έτος χρήσηςτα στοιχεία εισροών – εκροών των παραπάνω δραστηριοτήτων (1), (2), (3), (6) και (7) ανά ελεγχόμενη ουσία, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

(ιγ) Εάν η επιχείρηση είναι χειριστής εξοπλισμού, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της νέας ΚΥΑ (αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν στα προηγούμενα μέρη 1 και 2 της σειράς άρθρων στο περιοδικό μας).

Επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν, για λογαριασμό τρίτων εργασίες εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, συντήρησης, επισκευής ή παροπλισμού σε στατικό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότηταςή σε στατικό εξοπλισμό πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, πρέπει να είναι κάτοχοι των αδειών ή εγκρίσεων και των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Αλλά και κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες αυτές σε άλλη επιχείρηση λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τις εργασίες που θα επιτελέσει.

Τα πιστοποιητικά αυτά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 (εργασίες ελέγχου εντοπισμού διαρροών εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και δεν περιέχονται σε αφρούς, εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος, φέρει σχετική επισήμανση και περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 τόνους ισοδύναμου CO2) και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 304/2008 (εργασίες ελέγχου διαρροής για εφαρμογές στις οποίες υπεισέρχεται ποσότητα 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή μεγαλύτερη). Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται στο πλαίσιο διεργασιών επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ ISO 9001 και τους ανωτέρω Κανονισμούς και αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να απασχολούν αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο προσωπικό, σε αριθμό που αρκεί για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριοτήτων και να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία και διαδικασίες στο προσωπικό αυτό.

Κυρώσεις – Πρόστιμα

Στην επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) επιβάλλονται τα παρακάτω πρόστιμα όταν:

(α) Παράγει φθοριούχες ουσίες χωρίς να λαμβάνει τις αναγκαίες προφυλάξεις: 2.000- 5.000 ευρώ.

(β) Χρησιμοποιεί περιέκτη φθοριούχου αερίου χωρίς να τηρεί τις απαιτήσεις ανάκτησης: 1.000-3.000 ευρώ.

(γ) Αναθέτει σε άλλη επιχείρηση που δεν κατέχει το πιστοποιητικό: 2.000- 5.000 ευρώ.

(δ) Κάνει χρήση φθοριούχων αερίων κατά παράβαση των διατάξεων και ειδικότερα: διάθεση στην αγορά απαγορευμένων ουσιών ή εξοπλισμό πληρωθέντα χωρίς διασφάλιση ότι καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων ή υδροφθορανθράκων όταν δεν διασφαλίζεται ότι καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων ή η διάθεση στην αγορά και η κατοχή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης: 1.000-2.000 ευρώ, χρήση εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου: ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.

(ε) Εκτελεί εργασίες χωρίς πιστοποίηση ή όταν απασχολεί προσωπικό που δεν διαθέτει πιστοποίηση: 2.000-5.000 ευρώ ανά μονάδα εξοπλισμού.

(στ) Διαθέτει στην αγορά, φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και προϊόντα και ειδη εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, πενταπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος ή διάθεση φθοριούχων αερίωνγια εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης εξοπλισμού πρόστιμο ίσο με την ισχύουσα μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.

(ζ) Διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και αέρια του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ), χωρίς τα απαιτούμενα τεκμήρια από τον παραγωγό: 2.000 ευρώ.

(η) Διαθέτει στην αγορά στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την περιεχόμενη ποσότητα των αερίων που διατέθηκαν. προσαυξημένη κατά 200%με βάση την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2.

Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης για παραβιάσεις στην επισήμανση προϊόντων ή ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, για παραβιάσεις στο σύστημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράνομη χρήση εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, για παράλειψη τήρησης ή ελλιπής τήρηση αρχείων και πληροφοριών και για παράλειψη εγγραφής ή ελλιπής εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΕΝ.

Ποινικές Κυρώσεις

Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. Α.1, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις του Νόμου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’160), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4042/2012 (Α’24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος».

 

Τεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, τηλ. 2221077876

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης (όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, κ.α.)
  • Αδειοδότηση επιχειρήσεων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες SEVESO, κλπ.
  • Ασφάλειας μηχανημάτων (σύνταξη τεχνικών φακέλων για σήμανση CE, αναβάθμιση ασφάλειας μηχανημάτων, κλπ.)
  • Συνδρομητική υπηρεσία ενημέρωσης της νομοθεσίας για περιβάλλον, αδειοδότηση, ενέργεια, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
  • Εκπαιδεύσεις προσωπικού κυρίως σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

 

Image by freepik.com