ΠΔ 114: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την δημοσίευση από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως αυτή δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2012.

ΦΕΚ Αριθμ. φύλλου 199/17.10.2012