*Γράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών και μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Σταυρούλιας.

Σχετικά με το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2018 οι κυριότερες αλλαγές για το φορολογικό έτος 2017 είναι οι εξής:
Πολύ μεγάλες είναι οι αλλαγές και φέτος στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και αυτό δεν θα μπορούσε να μην αποτυπωθεί και στις φορολογικές μας δηλώσεις. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και πληροφόρησης μεταξύ των υπηρεσιών το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει να αποτυπωθούν στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε3,ΕΝΤΥΠΟ Ν) μια πλειάδα στοιχείων και πληροφοριών τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις.
Έχουμε λοιπόν παρακάτω συγκεντρώσει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Έντυπο Ε1
 • Πίνακας 2 πληροφοριακά στοιχεία Α.Α.20 πρέπει να δηλωθούν οι φιλοξενούμενοι με ΑΦΜ ,Τ.Μ  και μήνες φιλοξενίας.
 • Πίνακας 4.Γ2. Α.Α.7 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει εκδώσει 3 φορές απόδειξη δαπάνης στο διάστημα των 6 μηνών.
 • Πίνακας 4 Δ2. Δωρεάν παραχώρηση δίδεται σε ανιόντες ή κατιόντες Α΄ βαθμού μέχρι τα 200 μ2 είναι αφορολόγητη ως προς τον παραχωρούντα. Η επιπλέον των 200 μ2 παραχωρούμενη έκταση φορολογείται. Ο φόρος υπολογίζεται στο τεκμαρτό εισόδημα που υπολογίζεται με ποσοστό 3% στην αντικειμενική αξία του παραχωρούμενου ακινήτου την τελευταία ημέρα του έτους φορολογίας. Στα παραχωρούμενα 200 μ2 περιλαμβάνονται και μία αποθήκη και ένα γκαράζ που υπάρχουν στο ίδιο κτίριο (στην απαλλαγή μετρούν όλα μαζί = σύνολο 200 μ2.) Επίσης, η δωρεάν παραχώρηση που δεν φορολογείται είναι όταν αγρότης παραχωρεί αγροτεμάχιο στην σύζυγό του.
 • Πίνακας 5. Αντικειμενική δαπάνης κατοικίας προστέθηκε ο Τ.Κ.
 • Πίνακας 7. Α.Α.1.Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.
α. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω (διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2017 έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)
β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω
γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση
δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή (εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο VΙ που απαλλάσσονται και από τη συλλογή)
στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Για τους παραπάνω φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν -συλλέξουν- αποδείξεις ίσης αξίας, αυτές, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και εφόσον οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλούν και με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Έντυπο Ε3
Στην πρώτη σελίδα αναφέρονται τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης με τις εξής τροποποιήσεις:
 • Μπλοκάκηδες από 01/01/2017 με πελάτες ιδιώτες η και από το εξωτερικό.
 • Απασχολούμενο Προσωπικό
 • Κριτήρια μεγέθους οντοτήτων
 • Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί
 • Ενεργά τερματικά POS
 • Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις αλληλογραφίας Επιχείρησης (email)
 • Διενέργεια Ηλεκτρον. Συναλλαγών
 • Ιδιότητες προσώπων εντύπου τροπ/ση όσων αφορά την υποχρεωτική υποβολή με λογιστή για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.
 • Τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή δραστηριότητα.
-τους επιτηδευματίες που ασκούν εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα με ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ.
 • Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν έχει προστεθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος.
 • Στα οικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων μεταφέρονται ύστερα από ανάλυση στα έσοδα-έξοδα της σελίδας 3.
Έντυπο Ν.
Προστέθηκαν  οι παρακάτω  κωδικοί:
 • Κέρδος που φορολογείται (παρ.1 άρθρο.47 ν.4172/2013 ) (079). Αναγράφεται το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.
 • Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο.47 ω.4172/2013: (080). Αφορά τον φόρο που αντιστοιχεί στην παραπάνω περίπτωση.
 • Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013 (κωδ.446):Ενδομιλικές συναλλαγές.
Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.
 • Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 8.ν.3905/2010 (κωδ.072):
Υποχρεώσεις Παρόχων υπηρεσιών οπτικοστουκικών μέσων.
Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος.
2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

 

 

Σπύρος Σταυρούλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών και μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

 

Πηγή: eea.gr