Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 21/2018 του ΕΦΚΑ, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών 2017 των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων.
Η ανάλυση των προδιαγραφών, ο σχεδιασμός, η παραμετροποίηση εφαρμογών και η υλοποίηση, πραγματοποιούνται για πρώτη φορά και αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα εκτελείται εφεξής η ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίστηκαν, για την περίοδο έως την εκκαθάριση, με βάση το ΚΦΑ έτους 2015 ή του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους.
Τα εισοδήματα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2016, εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και έχει δρομολογηθεί η εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, κατά προτεραιότητα, για τους ασφαλισμένους που έχουν μία ή περισσότερες Επιχειρηματικές ή Αγροτικές δραστηριότητες.
Ειδικά για την εκκαθάριση εισφορών έτους 2017, η διαχείριση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εισφορές 2018, θα εφαρμοστεί ως εξής:
– Το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητηθεί ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης έως την 31.5.2018 (τελευταία δόση 28.9.2018).
Οι τρέχουσες εισφορές 2018 θα εκδίδονται κανονικά, καθόσον δεν αποτελούν ασφαλιστική οφειλή του έτους εκκαθάρισης (2017).
– Το πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθάρισης 2017 θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης και, εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αντιμετωπίζεται ως εξής:
α. Ποσό των 50,01€ και άνω, δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31.5.2018. Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
Υπενθυμίζεται ότι, για τη συμπλήρωση του Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), έχει δημιουργηθεί σχετική Ηλεκτρονική Υπηρεσία (σχετ. το αρ.πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/87/108618/22.1.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών).
β. Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, όπως προαναφέρθηκε, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.
– Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών 2018.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για τη γνωστοποίηση της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους δημιουργείται «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει:
– Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής.
– Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.
– Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής.
– Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους
– Στοιχεία πληρωμής.
Ειδικότερα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πιο κάτω ποσά:
Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα: Εισοδήματα από Επιχειρηματική και Αγροτική Δραστηριότητα, όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.
Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα: Το εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση).
Εισφορές που αναλογούν: Το ποσό εισφορών που αναλογεί στο εισφοροδοτηθέν εισόδημα κατά το χρόνο ασφάλισης.
Μειώσεις/Εκπτώσεις: Το συνολικό ποσό εκπτώσεων ή μειώσεων κατά το χρόνο ασφάλισης.
Καταβλητέες Εισφορές: Το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης.
Καταβληθείσες Εισφορές: Το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων.
Ποσό προς επιστροφή: Το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου.
Υπόλοιπο Ασφαλιστικής Οφειλής: Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Περιλαμβάνονται στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:
– Καταβληθείσες Εισφορές
• Πληρωμές: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ).
• Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων
• Πιστώσεις
• Χρεώσεις
(Για το περιεχόμενο των Πιστώσεων και Χρεώσεων θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο)
– Μειώσεις / Εκπτώσεις
Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω:
• Εισοδημάτων ( άρθρο 98 Ν.4387/2016)
• Μητρότητας ( άρθρο 141 Ν.3655/2008)
• Πολυετούς Ασφάλισης (40 έτη- παρ. 13 άρθρο 39 Ν.4387/2016)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ

Απεικονίζονται:
• Α/Α: δόσεων
• Ποσό: Το ποσό κάθε δόσης
• Εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής
• Προσαυξήσεις: Το σύνολο των προσαυξήσεων που αναλογεί σε εκπρόθεσμη καταβολή.
• Πληρωτέο μέχρι (ημερομηνία): το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής)

ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του Υπολοίπου της Ασφαλιστικής Οφειλής μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής των τρεχουσών εισφορών.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Όπως ήδη προαναφέρθηκε μετά την έκδοση της εκκαθάρισης δεν εκδίδονται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έως το τέλος του έτους, καθόσον έχουν συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση.

Ως εκ τούτου, στην Πάγια διαδικασία για κάθε έτος που έχει εκκαθαριστεί δεν υφίστανται πλέον ανεξόφλητες τρέχουσες εισφορές αλλά (ενδεχομένως) ανεξόφλητες δόσεις εκκαθάρισης.

Δεδομένου ότι η εκκαθάριση 2017 ολοκληρώνεται εντός του 2018 και έχουν δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές του νέου έτους, θα εξοφλούνται συνδυαστικά οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης και οι τρέχουσες εισφορές 2018 (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία πληρωμής εισφοράς), ως εξής:

Α. Δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές

Εάν κατά την ημερομηνία καταβολής δεν υπάρχουν οφειλές από τρέχουσες εισφορές, εξοφλούνται οι δόσεις εκκαθάρισης (μία ή περισσότερες).

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 200,00€. Εξοφλείται η πρώτη δόση εκκαθάρισης.
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 450,00€ Εξοφλούνται:
– Η 1η και η 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
– Μερικώς η 3η δόση 50,00€
γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€ Εξοφλούνται όλες οι δόσεις της εκκαθάρισης

Β. Οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά την τρέχουσα εισφορά (2018), έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμη. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το απαιτούμενο για την εξόφληση της εισφοράς, το εναπομείναν ποσό εξοφλεί τις επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης.

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητή τρέχουσα εισφορά Μαρτίου 2018, 167,95€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€. Εξοφλούνται:
– Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Μερικώς η εισφορά Μαρτίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 400,00€. Εξοφλούνται:
– Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
– Μερικώς η 2η δόση εκκαθάρισης 32,05€
γ. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€.
Εξοφλούνται:
– Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Η εισφορά Μαρτίου 2018 167,95€
– Οι τρεις επόμενες δόσεις (2η -4η ) 600,00€
– Μερικώς η 5η δόση 32,05€

Γ. Οφείλονται περισσότερες της μίας τρέχουσες εισφορές

Εάν καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο της δόσης εκκαθάρισης, εξοφλείται η δόση και το υπερβάλλον ποσό εξοφλεί ολικά ή μερικά τις απαιτητές εισφορές, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα, ως ανωτέρω.

Παράδειγμα 

Γενικές Παραδοχές

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018, έκαστη 167,95€.
α. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 300,00€.
Εξοφλούνται:
– Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Μερικώς η εισφορά Φεβρουαρίου 2018 100,00€
β. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 1.000,00€. Εξοφλούνται:
– Η 1η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
– Δύο επόμενες δόσεις (2η -3η ) 400,00€
– Μερικώς η 4η δόση 64,10€

Δ. Οφείλονται περισσότερες της μίας δόσεις και τρέχουσες εισφορές

Εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, οι δόσεις εκκαθάρισης και στη συνέχεια, με την ίδια σειρά, οι τρέχουσες εισφορές.

Παράδειγμα

Γενικές Παραδοχές

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€. Απαιτητές δύο (2) δόσεις εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€.
Εξοφλούνται κατά σειρά:
– Η 1η και 2η δόση εκκαθάρισης 400,00€
– Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
– Μερικώς η 3η δόση εκκαθάρισης 64,10€

Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, καθόσον αφορούν τις παλαιότερες εισφορές.

Παράδειγμα

Γενικές Παραδοχές

Ασφαλιστική οφειλή 2017 ποσού 1.000€, καταβαλλόμενο εφάπαξ ή σε πέντε (5) δόσεις των 200,00€.
Απαιτητές τρέχουσες εισφορές Απριλίου και Μαΐου 2018, έκαστη 167,95€.
Εκπρόθεσμη καταβολή 1ης δόσης εκκαθάρισης (ημερομηνία πληρωμής 4.6.2018) Απαιτητή η 2η δόση εκκαθάρισης. Ο ασφαλισμένος καταβάλει 800,00€. Εξοφλούνται:
– Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1ης δόσης εκκαθάρισης 1,33€
– Η 2η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Τρέχουσες εισφορές δύο μηνών 335,90€
– Η 3η δόση εκκαθάρισης 200,00€
– Μερικώς η 4η δόση εκκαθάρισης 62,77€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15.11.2017 έγγραφο των Διευθύνσεων Εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών ΕΦΚΑ, έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Συγκεκριμένα:
«Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνουν βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτητές εισφορές κατά το μήνα χορήγησης της βεβαίωσης.
Ειδικά για το διάστημα από 1.1.2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, βάσει εισοδημάτων του προηγούμενου έτους, θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει κατ’ ελάχιστο το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο).
Μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής (εκκαθάριση) και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι απαραίτητη η καταβολή του πλήρους ποσού της/των απαιτητών δόσεων της εκκαθάρισης».

Σε εκτέλεση των οδηγιών, μετά την εκκαθάριση εισφορών 2017, οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι εφόσον έχουν καταβάλει:
– Τις εισφορές έως 2016
– Την / τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης 2017
– Το πλήρες ποσό εισφορών 2018 ή το κατ’ ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά
περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών (κατώτατο όριο). Στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών, ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίας διάρκειας σύμφωνα με τις οδηγίες του πιο πάνω εγγράφου.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

– Με την έναρξη της εκκαθαριστικής διαδικασίας η δυνατότητα τμηματικής μηνιαίας αναζήτησης αναδρομικών εισφορών ή διαφορών (Απόφαση ΔΣ ΕΦΚΑ 24/27/29-6-2017) παύει.
Οι αναδρομικές εισφορές/διαφορές έτους 2017 περιλαμβάνονται στην εκκαθάριση ενώ οι αναλογούσες στο 2018, θα αναζητούνται εφάπαξ στον πρώτο επόμενο μήνα έκδοσης εισφορών.

– Η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών με παράλληλη Μισθωτή Απασχόληση (άρθρο 36 Ν.4387/2016) καθώς και των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 τον Ν.4387/2016, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

– Δεδομένου ότι η εκκαθαριστική διαδικασία λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά (τόσο ως θεσμικό πλαίσιο όσο και ως υλοποίηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών), παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να οργανωθούν σχετικές συναντήσεις με το προσωπικό των Υπηρεσιών προκειμένου να αναλυθεί το σκεπτικό της παρούσης.

 

Πηγή: eea.gr